Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2019 rok

 

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1

Podinspektor  w Wydziale Komunikacji

09.01.2019

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w upoważnieniu.

2

Dyrektor Wydziału Nieruchomości

09.01.2019

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych o ustaleniu wysokości i okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej i o wysokości opłaty jednorazowej.

3

Kierownik Referatu Sprzedaży Lokali i Opłat w Wydziale Nieruchomości

09.01.2019

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych o ustaleniu wysokości i okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej i o wysokości opłaty jednorazowej.

4

Główna Księgowa Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie  

11.01.2019

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r.

5

Zastępca Dyrektora Ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

25.03.2019

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

6

Dyrektor Wydział Księgowości

01.04.2019

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań własnych i zleconych gminy wynikających z zakresu działania Wydziału Księgowości, a w szczególności decyzji: określających wysokość zobowiązania, o umorzeniu postepowania podatkowego, o zwrocie opłaty skarbowej, o wysokości nadpłaty w opłacie skarbowej oraz do wydawania postępowań o wszczęciu postepowania i tytułów wykonawczych oraz do ich realizacji, wstrzymania, zawieszania i wycofywania. 

7

Skarbnik Miasta Koszalina

01.04.2019

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań własnych i zleconych gminy, a w szczególności decyzji: określających wysokość zobowiązania, o umorzeniu postepowania podatkowego, o zwrocie opłaty skarbowej, o wysokości nadpłaty w opłacie skarbowej oraz do wydawania postępowań o wszczęciu postepowania i tytułów wykonawczych oraz do ich realizacji, wstrzymania, zawieszania i wycofywania, wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji podatkowej lub wezwań do jej złożenia. 

8

Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki

05.04.2019

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz do:

1)    wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń związanych ze zgłoszeniem budowy i robót budowlanych oraz zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (z wyłączeniem zgłoszeń budów i robót budowlanych wymagających opracowania projektu budowlanego),

2)    wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i postanowień w sprawach instalacji gazowej wraz z zawiadomieniem stron o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wniesienia uwag,

3)    wydawania decyzji wygaszających pozwolenie na budowę wraz z zawiadomieniem stron o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wniesienia uwag,

4)    wydawania decyzji uchylających pozwolenie na budowę wraz z zawiadomieniem stron o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wniesienia uwag,

5)    wydawania decyzji przenoszących pozwolenie na budowę na rzecz innego podmiotu wraz z zawiadomieniem stron o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wniesienia uwag,

6)    wydawania zaświadczeń, odmowy wydania zaświadczenia oraz postanowień dotyczących samodzielności lokalu,

7)    podpisywania klauzul ostateczności decyzji administracyjnych,

8)    podpisywania zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego,

9)    podpisywania wezwań do usunięcia braków formalnych,

10)  wyznaczania terminu do wniesienia należnej opłaty skarbowej.

9

Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki

05.04.2019

Upoważnienie do podpisywania:

1)    wniosków do ministra w sprawie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,

2)    postanowień wyrażających zgodę na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,

3)    postanowień, zaświadczeń i decyzji związanych ze zgłoszeniem budowy i robót budowlanych wymagających opracowania projektu budowlanego,

4)    pism, postanowień i decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robot budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,

5)    pism, postanowień i decyzji – pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego,

6)    pism, postanowień i decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego objętych obowiązkiem zgłoszenia,

7)    pism, postanowień i decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwoleń na budowę,

8)    pism, postanowień i decyzji dotyczących zatwierdzania projektu budowlanego,

9)    pism, postanowień i decyzji zmieniających pozwolenia na budowę, pism, postanowień i decyzji rozstrzygających o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Upoważnienie obowiązuje w czasie nieobecności Kierownika Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

10

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

26.04.2019

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, ustalenia prawa do zasiłku dla opiekunów, jednorazowego świadczenia, świadczeń wychowawczych, świadczenia dobry start oraz występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników  alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

11

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

30.05.2019

Upoważnienie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących odmowy przyznania karty.

12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

24.06.2019

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie odmowy zwolnienia z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny

13

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

01.07.2019

Upoważnienie do:

1)    prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji w tych sprawach na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.),

2)    prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych  oraz wydawania decyzji w tych sprawach na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.),                                 

3)    prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do zasiłków dla opiekunów oraz wydawania decyzji w tych sprawach na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) - w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn.  zm.),

4)    prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia oraz wydawania decyzji w tych sprawach na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) - w związku z art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473),

5)    prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.),

6)    prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia na podstawie § 8 ust.3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061).

14

Pracownik Wydziału Komunikacji

01.07.2019

Upoważnienie do załatwiania w moim imieniu spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących:

1)  nadania cech identyfikacyjnych pojazdu,

2)  wpisywania nadanych cech identyfikacyjnych pojazdowi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu jeżeli była wydana,

3)  rejestracji pojazdów,

4)  czasowej rejestracji pojazdów,

5)  wpisywania w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń jeżeli   używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami,

6)  wydawania kart pojazdu,

7)  dokonywania wpisów w karcie pojazdu:

a) o nabyciu pojazdu przez nowego właściciela,

b) o zmianie stanu faktycznego danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

8)  czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

9)  wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela lub z urzędu,

10) kierowania na badania techniczne pojazdu w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

11) skierowania na badania techniczne w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji.

15

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Kierownicy Referatów Wydziału Spraw Obywatelskich

01.07.2019

Panią do załatwiania w moim imieniu spraw, a w szczególności do:

1.  Wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień dotyczących:

1)   wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się,

2)   zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

3)   anulowania czynności materialno-technicznej w postaci wpisu o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,

4)   odmowy udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL- na zasadach określonych w ustawie o ewidencji ludności,

5)   odmowy udostępniania danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – na zasadach określonych w ustawie o dowodach osobistych,

6)   wpisu do rejestru wyborców,

7)   zgromadzeń publicznych,

8)   uznania żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

9)   uznania żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,

10) uznania osoby za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,

11) uchylających i zmieniających uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, 

12) pokrywania należności mieszkaniowej żołnierzom,

13) uznania żołnierza lub osoby z kartą powołania za żołnierza samotnego.  

2.   Przeprowadzania czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałania z organami wojskowymi i gminami w tym zakresie.

3.   Współdziałania z jednostkami organizacyjnymi, Wojewodą Zachodniopomorskim, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz z gminami w zakresie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

4.   Wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

5.   Prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie wydawania lub odmowy udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

6.   Udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. 

7.   Wydawania postanowień i zawiadomień na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

16

Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

01.07.2019

Upoważnienie do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń wychowawczych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej.

17

p.o. Kierownika Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Architektury i Urbanistyki

29.07.2019

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz do:

1)  wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w sprawach:

a)   związanych z wykonywaniem zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

b)   stwierdzenia samodzielności lokali zgodnie z ustawą o  własności lokali,

c)   wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

2)  wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a)   o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b)   o warunkach zabudowy,

c)   o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

d)   nakazującej wstrzymanie użytkowania terenu,

e)   nakazujących przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania,

f)    zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

 

18

Dyrektor Wydziału Komunikacji

29.07.2019

Upoważnienie do załatwiania spraw, wydawania decyzji administracyjnych oraz do podpisywania pism z zakresu działania Wydziału Komunikacji, kierowanych do naczelnych organów administracji publicznej, państwowej i rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz placówek dyplomatycznych

19

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji

02.08.2019

Upoważnienie do  załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Komunikacji.

20

Inspektor w Wydziale Komunikacji 

02.08.2019

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Komunikacji.

21

p.o.  Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

02.09.2019

Upoważnienie do:

1)      załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach, w tym do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na zjazdy z dróg, przejazdy o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz do pobierania opłat i kar pieniężnych,

2)      załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,

3)      dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z użyczaniem, wydzierżawianiem oraz najmem na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu na podstawie ustawy o drogach,

4)      dokonywania czynności prawnych w zakresie zawierania umów na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych,

5)      występowania przed organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a w szczególności do wystawiania upomnień kierowanych do dłużników oraz wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych,

6)      występowania przed organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody a w szczególności do wystawiania upomnień kierowanych do dłużników oraz wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych,

7)      dokonywania w imieniu Gminy Miasto Koszalin czynności prawnych i faktycznych w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz sądowo – administracyjnych w zakresie spraw dotyczących inwestycji drogowych, a w szczególności do reprezentowania przed organami nadzoru budowlanego.

 

22

p.o.  Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

02.09.2019

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o usunięciu drzew lub krzewów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

23

p.o.  Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

02.09.2019

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w tym do wydawania decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

24

Pracownik Wydziału Finansowego

06.09.2019

W czasie nieobecności Kierownika Referatu Wymiaru Podatków

w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Koszalinie upoważnienie do:

1) załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie wymiaru:

     -   podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,

     -   podatku rolnego osób fizycznych i prawnych,

     -   podatku leśnego osób fizycznych i prawnych,

-   podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,

2) wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis,

3) sporządzania i przekazywania z wykorzystaniem aplikacji sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

4) prowadzenia postępowań indywidualnych dotyczących ustalania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn.zm.),

5)  zawiadamiania podatników o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,

6) podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

25

Pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

19.09.2019 r.

W czasie nieobecności p.o. Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie upoważnienie do:

1)  załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym do:

a) wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

b) pobierania opłat i kar pieniężnych,

2)    załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w art. 64b ust. 1, art. 64c ust. 1 oraz art. 64d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

3)    dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z użyczaniem, wydzierżawianiem oraz najmem na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu – na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych,

4)    dokonywania czynności prawnych w zakresie zawierania umów na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

5)    występowania przed organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a w szczególności do:

a) wystawiania upomnień kierowanych do dłużników,

b)  wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych,

6)    występowania przed organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności do:

a)      wystawiania upomnień kierowanych do dłużników,

b)      wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych

       - w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Gminy Miasto Koszalin,

7)    dokonywania w imieniu Gminy Miasto Koszalin czynności prawnych i  faktycznych w  postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz sądowo-administracyjnych w  zakresie spraw dotyczących realizowania inwestycji drogowych, a w szczególności do reprezentowania przed organami nadzoru budowlanego.

26

Pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

19.09.2019 r.

W czasie nieobecności p.o. Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie upoważnienie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

27

Pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

19.09.2019 r.

W czasie nieobecności p.o. Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o usunięciu drzew lub krzewów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

28

Pracownik Wydziału Komunikacji

11.10.2019 r.

Upoważnienie do załatwiania w moim imieniu spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach:

1)    nadania cech identyfikacyjnych pojazdu,

2)    wpisywania nadanych cech identyfikacyjnych pojazdowi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana,

3)    rejestracji pojazdów,

4)    czasowej rejestracji pojazdów,

5)    wpisywania w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami,

6)    wydawania kart pojazdu,

7)    dokonywania wpisów w karcie pojazdu:

a)    o nabyciu pojazdu przez nowego właściciela,

b)    o zmianie stanu faktycznego danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

8)    czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

9)    wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela lub z urzędu,

10)  kierowania na badania techniczne pojazdu w razie uzasadnionego przypuszczenia, ze zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

11)  kierowania na badania techniczne w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji.

29

p.o. Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

25.10.2019 r.

Upoważnienie do:

1)    załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym do:

a)   wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

b)   pobierania opłat i kar pieniężnych,

2)   załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w art. 64b ust. 1, art. 64c ust. 1 oraz art. 64d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

3)   dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z użyczaniem, wydzierżawianiem oraz najmem na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu – na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych,

4)   dokonywania czynności prawnych w zakresie zawierania umów na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

5)   występowania przed organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a w szczególności do:

a) wystawiania upomnień kierowanych do dłużników,

b)  wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych,

6)   występowania przed organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności do:

a)   wystawiania upomnień kierowanych do dłużników,

b)   wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych

- w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Gminy Miasto Koszalin,

7)    dokonywania w imieniu Gminy Miasto Koszalin czynności prawnych  i  faktycznych  w   postępowaniach administrac. sądowych oraz sądowo-administracyjnych w  zakresie spraw dotyczących realizowania inwestycji drogowych, a w szczególności do reprezentowania przed organami nadzoru budowlanego.

30

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

12.11.2019 r.

Upoważnienie do:

1)    załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym, do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych oraz do podpisywania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z:

a)     wykonywaniem zadań wymienionych w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,

b)    rozgraniczaniem nieruchomości (art. 29 ust. 3, art. 31 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.),

c)     zatwierdzaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),

d)    wykonywaniem zadań wymienionych w ustawie z dnia 03 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej,

2)    załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z realizacją zadań wymienionych w art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), w tym do podpisywania w moim imieniu wszelkich dokumentów z tym związanych,

3)    zawiadamiania Sądu Rejonowego w Koszalinie, Wydział Ksiąg Wieczystych o zmianach w zakresie oznaczania nieruchomości (art. 27 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916 z późn. zm.),

4)    udostępniania informacji poprzez świadczenie usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 04 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.),

5)    dysponowania środkami znajdującymi się w dyspozycji Wydziału, w tym do podpisywania dokumentacji finansowo-księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach związanych z realizacją zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,

6)    załatwiania w moim imieniu spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

31

Dyrektor Wydziału Nieruchomości

21.11.2019 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

32

Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki

21.11.2019 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

33

Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich

25.11.2019 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wykonywania następujących czynności:

1)     prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dowodów osobistych (art. 32 oraz art. 52),

2)     przyjmowania zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawania zaświadczeń w tej sprawie w postaci papierowej i elektronicznej,

3)     unieważniania dowodu osobistego,

4)     przekazywania niezwłocznie wystawcy dowodu osobistego znalezionego dokumentu,

5)     przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej i elektronicznej,

6)     wydawania dowodów osobistych w ramach decyzji materialno – technicznych  dotyczących wydawania dowodów osobistych,

7)     przekazywania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych danych dotyczących złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - na bezpiecznym informatycznym nośniku danych – w przypadku braku bezpośredniego dostępu do systemu Rejestru Dowodów Osobistych,

8)     przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą organu gminy (art. 26 ust. 1),

9)     przekazywania posiadaczowi dowodu osobistego kodu PUK umożliwiającego odblokowanie certyfikatu  identyfikacji  i  uwierzytelniania  oraz  certyfikatu  podpisu  osobistego  (art. 30 ust. 1a pkt. 2),

10)  wydawania dowodów osobistych w miejscu pobytu wnioskodawcy, który złożył wniosek w formie dokumentu elektronicznego (art. 30 ust. 3 pkt. 6),

11)  przyjmowania zgłoszeń (w postaci papierowej i elektronicznej) o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,

12)  wydawania zaświadczeń (w postaci papierowej i elektronicznej) o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,

13)  przekazywania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych dowodów osobistych podlegających zniszczeniu (art. 53b),

14)  wprowadzania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych bezpośrednio w czasie rzeczywistym do tego Rejestru,

15)  wydawania w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego zaświadczeń zawierających pełny opis danych osoby z Rejestru Dowodów Osobistych (art. 63).

34

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu

29.11.2019 r.

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postepowań w sprawie wydania decyzji o usunięciu drzew lub krzewów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

35

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu

29.11.2019 r.

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

36

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu

29.11.2019 r.

Upoważnienie do:

1)   załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym do:

a)   wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

b)   pobierania opłat i kar pieniężnych,

2)   załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w art. 64b ust. 1, art. 64c ust. 1 oraz art. 64d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

3)   występowania przed organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a w szczególności do:

a)   wystawiania upomnień kierowanych do dłużników,

b)   wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych,

4)   występowania przed organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności do:

a)     wystawiania upomnień kierowanych do dłużników,

b)    wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych

- w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Gminy Miasto Koszalin.

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Alicja Nyczkaa

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Monika Kobierska
Data utworzenia:2019-01-30 11:46:23
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2019-01-30 11:46:40
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2019-01-30 11:58:14
Ostatnia zmiana:2019-12-05 12:12:26
Ilość wyświetleń:781

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij