Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


A K T U A L N O Ś C I
    Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Koszalina (1)
    Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Koszalinie (1)
    OGŁOSZENIA Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie (1)
    Zasady uzgadniania koordynacji sieci uzbrojenia terenu (1)
    POSTANOWIENIA Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (3)
    Taryfy za wodę i ścieki (1)

Jak załatwić sprawę w Urzędzie
    KARTY USŁUG, formularze wniosków (0)
        WYKAZ KART USŁUG (1)
        I. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, administracja architektoniczno-budowlana (Wydział Achitektury i Urbanistyki) (16)
        II. Geodezja, ewidencja gruntów i budynków, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru) (8)
        III. Gospodarka nieruchomościami (Wydział Nieruchomości) (13)
        IV. Zadania inwestycyjne inicjatyw spolecznych (Wydział Inwestycji) (1)
        V. Gospodarka odpadami, karty wędkarskie i łowieckie, sprzęt pływający, gospodarstwa rolne, rejestracja zwierząt, zbiorniki bezodpływowe, psy rasy uznanej za agresywną (Wydział Środowiska) (7)
        VI. Wydział Komunikacji (0)
            Sprawy dotyczące pojazdów (24)
            Prawa jazdy (2)
            Przewozy osób i rzeczy (4)
        VII. Meldunki, dowody osobiste, zgromadzenia, rejestr wyborców (Wydział Spraw Obywatelskich) (9)
        VIII. Dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego, kierowanie dzieci i młodzieży do ośrodków, egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego, rejestracja placówek oświatowych (Wydział Edukacji) (4)
        IX. Dotacje na zadania pożytku publicznego, ewidencja klubów sportowych, UKS i stowarzyszeń (Wydział Kultury i Spraw Społecznych) (3)
        X Wymiar podatków lokalnych (Wydział Finansowy) (3)
        XI. Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, zaświadczenia o niezaleganiu / stanie zaległości (Wydział Księgowości) (6)
        XII. Sprawy z zakresu akt stanu cywilnego (Urząd Stanu Cywilnego) (12)
        XIII. Medal za zasługi dla Koszalina (Biuro Rady Miejskiej) (1)
        XIV. Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie (Biuro Działalności Gospodarczej) (9)
        XV. Patronat Prezydenta, wydawnictwa promocyjne, Karty Dużej Rodziny (Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji) (4)
        XVI. Imprezy masowe (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) (1)
        XVII. Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień) (4)
        XVIII. Środki PFRON (Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia) (3)
        XIX. Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół poza Koszalin (Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych) (1)
        XX. Orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia do ulg i uprawnień, legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) (5)
    Oceń karty usług (1)
    Instrukcja obsługi BIP (1)
    Udostępnienie Aktów Prawnych (2)
    Jak załatwić sprawę przez ePUAP (3)
    Informacja publiczna (3)
    Petycje (7)
    Działalność lobbingowa (1)

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP w Urzędzie Miejskim w Koszalinie
    Informacja o utworzeniu Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego (2)

Przyjmowanie klientów
    Przewodnicząca Rady Miejskiej (1)
    Prezydent Miasta, zastępcy Prezydenta Miasta (1)
    Miejski Rzecznik Konsumentów (10)
    Załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim (1)

Urząd Miejski
    Prezydent Miasta (1)
    Zastępcy Prezydenta Miasta (0)
        Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej (1)
        Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej (1)
        Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji (1)
    Sekretarz Miasta (1)
    Skarbnik Miasta (1)
    Komórki organizacyjne (1)
    Podstawowe zadania komórek organizacyjnych (0)
        Podstawowe zadania Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Architektury i Urbanistyki (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Nieruchomości (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Komunikacji (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Spraw Obywatelskich (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Finansowego (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Księgowości (1)
        Podstawowe zadania Biura Rady Miejskiej (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Informatyki (1)
        Podstawowe zadania Biura Kontroli (1)
        Podstawowe zadania Biura Działalności Gospodarczej (1)
        Podstawowe zadania Audytora Wewnętrznego (1)
        Podstawowe zadania Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnej i Administrator Bezpieczeństwa Informacji (1)
        Podstawowe zadania Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji (1)
        Podstawowe zadania Zespołu Radców Prawnych (1)
        Podstawowe zadania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Kultury i Spraw Społecznych (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Inwestycji (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Edukacji (1)
        Podstawowe zadania Biura Zamówień Publicznych (1)
        Podstawowe zadania Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień (1)
        Podstawowe zadania Urzędu Stanu Cywilnego (1)
        Podstawowe zadania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (1)
        Podstawowe zadania Straży Miejskiej (1)
        Podstawowe zadania Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej (1)
        Podstawowe zadania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (1)
        Podstawowe zadania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (1)
        Podstawowe zadania Wydziału Środowiska (1)
        Podstawowe zadania Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia (1)
        Podstawowe zadania Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi (1)
    Statut Miasta (1)
    Regulamin Organizacyjny (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Zarządzenia Prezydenta Miasta (0)
        Kadencja IV 2002-2006 (0)
            2002 (2)
            2003 (12)
            2004 (0)
                styczeń 2004 (od n 860 do nr 912) (2)
                luty 2004 (od nr 913 do nr 984) (2)
                marzec 2004 (od nr 985 do nr 1043) (2)
                kwiecień 2004 (od nr 1044 do nr 1101) (2)
                maj 2004 (od nr 1102 do nr 1165) (2)
                czerwiec 2004 (od nr 1166 do nr 1271) (2)
                lipiec 2004 (od nr 1272 do nr 1356) (2)
                sierpień 2004 (od nr 1357 do nr 1421) (2)
                wrzesień 2004 (od nr 1422 do nr 1472) (2)
                październik 2004 (od nr 1473 do nr 1522) (2)
                listopad 2004 (od nr 1523 do nr 1559) (2)
                grudzień 2004 (od nr 1560 do nr 1623a) (2)
            2005 (0)
                styczeń 2005 (od nr 1624 do nr 1653) (2)
                luty 2005 (od nr 1654 do nr 1693) (2)
                marzec 2005 (od nr 1694 do nr 1731) (2)
                kwiecień 2005 (od nr 1732 do nr 1775) (2)
                maj 2005 (od nr 1776 do nr 1823) (2)
                czerwiec 2005 (od nr 1824 do nr 1932) (2)
                lipiec 2005 (od nr 1933 do nr 2042) (2)
                sierpień 2005 (od nr 2043 do nr 2090) (2)
                wrzesień 2005 (od nr 2091 do nr 2128) (2)
                październik 2005 (od nr 2129 do nr 2188) (2)
                listopad 2005 (od nr 2189 do nr 2240) (2)
                grudzień 2005 (od nr 2241 do nr 2317) (2)
            2006 (0)
                styczeń 2006 (od nr 2318 do nr 2380) (2)
                luty 2006 (od nr 2381 do nr 2422) (2)
                marzec 2006 (od nr 2423 do nr 2471) (2)
                kwiecień 2006 (od nr 2472 do nr 2554) (2)
                maj 2006 (od nr 2555 do nr 2607) (2)
                czerwiec 2006 (od nr 2608 do nr 2691) (2)
                lipiec 2006 (od nr 2692 do nr 2751) (2)
                sierpień 2006 (od nr 2752 do nr 2821) (2)
                wrzesień 2006 (od nr 2822 do nr 2865a) (2)
                październik 2006 (od nr 2866 do nr 2931) (2)
                listopad 2006 (od nr 2932 do nr 2996) (2)
                grudzień 2006 (od nr 2997 do nr 3010) (2)
        Kadencja V 2006-2010 (0)
            2006 (0)
                grudzień 2006 (od nr 01 do nr 35) (2)
            2007 (0)
                styczeń 2007 (od nr 36 do nr 82) (2)
                luty 2007 (od nr 83 do nr 126) (2)
                marzec 2007 (od nr 127 do nr 199) (2)
                kwiecień 2007 (od nr 200 do nr 244) (2)
                maj 2007 (od nr 245 do nr 302) (2)
                czerwiec 2007 (od nr 303 do nr 363) (2)
                lipiec 2007 (od nr 364 do nr 434) (2)
                sierpień 2007 (od nr 435 do nr 464) (2)
                wrzesień 2007 (od nr 465 do nr 510) (2)
                październik 2007 (od nr 511 do nr 562) (2)
                listopad 2007 (od nr 563 do nr 609) (2)
                grudzień 2007 (od nr 610 do nr 655) (2)
            2008 (0)
                styczeń 2008 (od nr 656 do nr 707) (2)
                luty 2008 (od nr 708 do nr 740) (2)
                marzec 2008 (od nr 741 do nr 802) (2)
                kwiecień 2008 (od nr 803 do nr 858) (2)
                maj 2008 (od nr 859 do nr 896) (2)
                czerwiec 2008 (od nr 897 do nr 975) (2)
                lipiec 2008 (od nr 976 do nr 1014) (2)
                sierpień 2008 (od nr 1015 do nr 1063) (2)
                wrzesień 2008 (od nr 1064 do nr 1108) (2)
                październik 2008 (od nr 1109 do nr 1152) (2)
                listopad 2008 (od nr 1153 do nr 1204) (2)
                grudzień 2008 (od nr 1205 do nr 1261) (2)
            2009 (0)
                styczeń 2009 (od nr 1262 do nr 1289) (2)
                luty 2009 (od nr 1290 do nr 1321) (2)
                marzec 2009 (od nr 1322 do nr 1392) (2)
                kwiecień 2009 (od nr 1393 do nr 1444) (2)
                maj 2009 (od nr 1445 do nr 1504) (2)
                czerwiec 2009 (od nr 1505 do nr 1554) (2)
                lipiec 2009 (od nr 1555 do nr 1628) (2)
                sierpień 2009 (od nr 1629 do nr 1674) (2)
                wrzesień 2009 (od nr 1675 do nr 1719) (2)
                październik 2009 (od nr 1720 do nr 1743) (2)
                listopad 2009 (od nr 1744 do nr 1794) (2)
                grudzień 2009 (od nr 1795 do nr 1877) (2)
            2010 (0)
                styczeń 2010 (od nr 1878 do nr 1925) (2)
                luty 2010 (od nr 1926 do nr 1983) (2)
                marzec 2010 (od nr 1984 do nr 2039) (2)
                kwiecień 2010 (od nr 2040 do nr 2105) (2)
                maj 2010 (od nr 2106 do nr 2164) (2)
                czerwiec 2010 (od nr 2165 do nr 2277) (2)
                lipiec 2010 (od nr 2278 do nr 2349) (2)
                sierpień 2010 (od nr 2350 do nr 2412) (2)
                wrzesień 2010 (od nr 2413 do nr 2452) (2)
                październik 2010 (od nr 2453 do nr 2481) (2)
                listopad 2010 (od nr 2482 do nr 2526) (2)
                grudzień 2010 (od nr 2627 do nr 2534) (2)
        Kadencja VI 2010-2014 (0)
            2010 (0)
                grudzień 2010 (od nr 1 do nr 41) (2)
            2011 (0)
                styczeń 2011 (od nr 42 do nr 92) (2)
                luty 2011 (od nr 93 do nr 157) (2)
                marzec 2011 (od nr 158 do nr 196) (2)
                kwiecień 2011 (od nr 197 do nr 236) (2)
                maj 2011 (od nr 237 do nr 271) (2)
                czerwiec 2011 (od nr 272 do nr 330) (2)
                lipiec 2011 (od nr 331 do nr 423) (2)
                sierpień 2011 (od nr 424 do 516) (2)
                wrzesień 2011 (od nr 517 do nr 560) (2)
                październik 2011 (od nr 561 do nr 606) (2)
                listopad 2011 (od nr 607 do nr 656) (2)
                grudzień 2011 (od nr 657 do nr 700) (2)
            2012 (0)
                styczeń 2012 (od nr 701 do nr 754) (2)
                luty 2012 (od nr 755 do nr 786) (2)
                marzec 2012 (od nr 787 do nr 853) (2)
                kwiecień 2012 (od nr 854 do nr 880) (2)
                maj 2012 (od nr 881 do nr 927) (2)
                czerwiec 2012 (od nr 928 do nr 1013) (2)
                lipiec (od nr 1014 do nr 1107) (2)
                sierpień (od nr 1108 do nr1182) (2)
                wrzesień (od nr 1183 do nr 1228) (2)
                październik (od nr 1229 do 1330) (2)
                listopad (od nr 1331 do 1384) (2)
                grudzień (od nr 1385 do nr 1424) (2)
            2013 (0)
                styczeń 2013 (od nr 1425 do nr 1462) (2)
                luty 2013 (od nr 1463 do nr 1504) (2)
                marzec 2013 (od nr 1505 do nr 1586) (2)
                kwiecień 2013 (od nr 1587 do nr 1633) (2)
                maj 2013 (od nr 1634 do nr 1681) (2)
                czerwiec 2013 (od nr 1682 do nr 1761) (2)
                lipiec 2013 (od nr 1762 do nr 1824) (2)
                sierpień 2013 (od nr 1825 do nr 1903) (2)
                wrzesień 2013 (od nr 1904 do nr 1966) (2)
                październik 2013 (od nr 1967 do nr 2023) (2)
                listopad 2013 (od nr 2024 do nr 2087) (2)
                grudzień 2013 (od nr 2088 do nr 2127) (2)
            2014 (0)
                styczeń 2014 (od nr 2128 do nr 2166) (2)
                luty 2014 (od nr 2167 do nr 2223) (2)
                marzec 2014 (od nr 2224 do nr 2294) (2)
                kwiecień 2014 (od nr 2295 do nr 2353) (2)
                maj 2014 (od nr 2354 do nr 2415) (2)
                czerwiec 2014 (od nr 2416 do nr 2462) (2)
                lipiec 2014 (od nr 2463 do nr 2559) (2)
                sierpień 2014 (od nr 2560 do nr 2636) (2)
                wrzesień 2014 (od nr 2637 do nr 2679) (2)
                październik 2014 (od nr 2680 do nr 2715) (2)
                listopad 2014 (od nr 2716 do nr 2766) (2)
                grudzień 2014 (od nr 2767 do nr 2777) (2)
        Kadencja VII 2014-2018 (0)
            2014 (0)
                grudzień 2014 (od nr 1 do nr 43) (2)
            2015 (0)
                styczeń 2015 (od nr 44 do nr 79) (2)
                luty 2015 (od nr 80 do nr 145) (2)
                marzec 2015 (od nr 146 do nr 211) (2)
                kwiecień 2015 (od nr 212 do nr 269) (2)
                maj 2015 (od nr 270 do nr 329) (2)
                czerwiec 2015 (od nr 330 do nr 398) (2)
                lipiec 2015 (od nr 399 do nr 473) (2)
                sierpień 2015 (od nr 474 do nr 550) (2)
                wrzesień 2015 (od nr 551 do nr 596) (2)
                październik 2015 (od nr 597 do nr 662) (2)
                listopad 2015 (od nr 663 do nr 697) (2)
                grudzień 2015 (od nr 698) (2)
            2016 (0)
                styczeń 2016 (od nr 733 do nr 773) (2)
                luty 2016 (od nr 774 do nr 807) (2)
                marzec 2016 (od 808 do 844) (2)
                kwiecień 2016 (od nr 845 do nr 919) (2)
                maj 2016 (od nr 920 do nr 978) (2)
                czerwiec 2016 (od nr 979 do nr 1050) (2)
                lipiec 2016 (od nr 1051 do nr 1112) (2)
                sierpień 2016 (od nr 1113 do nr 1169) (2)
                wrzesień 2016 (od nr 1170 do nr 1197) (2)
                październik 2016 (od nr 1198 do nr 1225) (2)
                listopad 2016 (od nr 1226 do nr 1278) (2)
                grudzień 2016 (od nr 1279 do nr 1328) (2)
            2017 (0)
                styczeń 2017 (od nr 1329 do nr 1424) (2)
                luty 2017 (od nr 1425 do nr 1470) (2)
                marzec 2017 (od nr 1471 do nr 1526) (2)
                kwiecień 2017 (od nr 1527 do nr 1564) (2)
                maj 2017 (od nr 1565 do nr 1663) (2)
                czerwiec 2017 (od nr 1664 do nr 1711) (2)
                lipiec 2017 (od nr 1712 do nr 1802) (2)
                sierpień 2017 (od nr 1803 do nr 1873) (2)
                wrzesień 2017 (od nr 1874 do nr 1910) (2)
                październik 2017 (od nr 1911 do nr 1951) (2)
                listopad 2017 (od nr 1952 do nr 2014) (2)
                grudzień 2017 (od nr 2015 do nr 2068) (2)
            2018 (0)
                styczeń 2018 (od nr 2069 do nr 2115) (2)
                luty 2018 (od nr 2116 do nr 2156) (2)
                marzec 2018 (od nr 2157 do nr 2218) (2)
                kwiecień 2018 (od nr 2219 do nr 2274) (2)
                maj 2018 (od nr 2275 do nr 2313) (2)
                czerwiec 2018 (od nr 2314) (2)
    Strategia Rozwoju Koszalina (5)
    Nabór pracowników (0)
        Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska (1)
        Ogłoszenia o naborze (3)
        Informacja o ilości kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (3)
        Informacja o ilości kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu (0)
        Informacje o wyniku naboru (8)
    Zatrudnienie i wynagrodzenia (1)
    Mienie i wyposażenie (1)

Ochrona Danych Osobowych
    Klauzula informacyjna (1)

Rada Miejska
    Przewodnicząca Rady Miejskiej (1)
    Radni Miejscy w kadencji 2014-2018 (1)
    Radni Miejscy w kadencji 2010-2014 (1)
    Radni Miejscy w kadencji 2006-2010 (1)
    Projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej (0)
        XLIII sesja Rady Miejskiej w dniu 19.04.2018 roku (1)
        XLIV sesja Rady Miejskiej w dniu 11.05.2018 r. (1)
        XLV sesja Rady Miejskiej w dniu 24.05.2018 r. (1)
        XLVI sesja Rady Miejskiej w dniu 21.06.2018 r. (1)
    Uchwały Rady Miejskiej (1)
        VII kadencja 2014-2018 (0)
            Rok 2014 (4)
            Rok 2015 (25)
            Rok 2016 (19)
            Rok 2017 (25)
            Rok 2018 (15)
        VI kadencja 2010-2014 (0)
            Rok 2010 (7)
            Rok 2011 (26)
            Rok 2012 (19)
            Rok 2013 (22)
            Rok 2014 (20)
        V Kadencja 2006-2010 (0)
            Rok 2006 (5)
            Rok 2007 (23)
            Rok 2008 (24)
            Rok 2009 (30)
            Rok 2010 (27)
        IV Kadencja 2002-2006 (0)
            Rok 2002 (2)
                Uchwały z I i II sesji Rady Miejskiej w dniach 18.11.2002r i 25.11.2002r. (9)
                Uchwały z III i IV sesji Rady Meijskiej w dniu 6.12.2002r.i 30.12.2002r. (33)
            Rok 2003 (8)
                Uchwały z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 29.12.2003r. (14)
                Uchwały z XI sesji Rady Miejskiej w dniu 27.11.2003r. (10)
                Uchwały z X sesji Rady Miejskiej w dniach 23-24.10.2003r. (7)
                Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w dniach 25-26.09.2003r. (21)
                Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w dniach 26-27.06.2003r. (19)
                Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w dniu 22.05.2003r. (10)
                Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w dniach 24-25.04.2003r. (23)
                Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w dniach 20-21.02.2003r. (26)
            Rok 2004 (1)
                Uchwały z XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 29.12.2004r. (19)
                Uchwały z XX sesji Rady Miejskiej w dniach 25 i 26.11.2004r. (16)
                Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 28.10.2004r. (12)
                Uchwały z XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 23.09.2004r. (18)
                Uchwały z XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 24.06.2004r (13)
                Uchwały z XVI sesji Rady Miejskiej w dniach 27-28.05.2004r. (19)
                Uchwały z XV sesji Rady Miejskiej w dniach 29-30.04.2004r. (20)
                Uchwały z XIV sesji Rady Miejskiej w dniach 11-12.03.2004r. (25)
                Uchwały z XIII sesji RM w dniach 29 i 30.01.2004r. (15)
            Rok 2005 (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXII Sesji RM z dn. 12.01.2005r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXIII Sesji RM z dn. 17.02.2005r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXIV Sesji RM z dn. 29.03.2005r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXV Sesji RM z dn. 28.04.2005r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXVI Sesji RM z dn 9.06.2005r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXVII Sesji RM z dn 30.06.2005r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXVIII Sesji RM z dn 28.09.2005r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXIX Sesji RM z dn 27.10.2005 (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXX Sesji RM z dn. 24.11.2005r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXXI Sesji RM z dn. 29.12.2005r (1)
            Rok 2006 (0)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXXVIII Sesji RM z dnia 26.10.2006r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXXVII Sesji RM z dnia 21.09.2006r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXXVI Sesji RM z dn. 29.06.2006r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXXV Sesji RM z dn. 27.04.2006 r. (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXXIV Sesji RM z dn. 14.03.2006r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXXIII Sesji RM z dn. 16.02.2006r (1)
                Uchwały Rady Miejskiej z XXXII Sesji RM z dn. 31.01.2006r. (1)
                Wyniki głosowań z XXXVII sesji RM z dn. 21.09.2006 r. (1)
                Wyniki głosowań z XXXVI sesji Rady Miejskiej 29.06.2006 (1)
                Wyniki głosowań z XXXV Sesji RM z dniaa 27.04.2006r (1)
                Wyniki głosowań z XXXIV Sesji RM z dnia 14.03.2006r (1)
                Wyniki głosowań z XXXIII Sesji RM z dnia 16.02..2006r (1)
                Wyniki głosowań z XXXII Sesji RM z dnia 31.01.2006 r. (1)
    Komisje Rady Miejskiej (0)
        Komisja Spraw Społecznych (1)
        Komisja Kultury (1)
        Komisja Budżetu i Finansów (1)
        Komisja Gospodarki Komunalnej (1)
        Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki (1)
        Komisja Rewizyjna (1)
        Komisja Porządku Prawnego i Publicznego (1)
    Kluby /Inne ugrupowania (2)
    Plan pracy Rady Miejskiej (1)
    Plan pracy Komisji Rady Miejskiej (1)
    Terminarz spotkań sesyjnych Rady Miejskiej (1)
    Interpelacje radnych Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            2002/2003 (1)
            2004 (3)
            2005 (3)
            2006 (3)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2006 (3)
            2007 (3)
            2008 (3)
            2009 (3)
            2010 (3)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2010 (3)
            2011 (3)
            2012 (3)
            2013 (3)
            2014 (3)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2014 (3)
            2015 (3)
            2016 (3)
            2017 (3)
            2018 (3)
    Wnioski/zapytania radnych Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            2002/2003 (1)
            2004 (3)
            2005 (3)
            2006 (3)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2006 (3)
            2007 (3)
            2008 (3)
            2009 (3)
            2010 (3)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2010 (3)
            2011 (3)
            2012 (3)
            2013 (3)
            2014 (3)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2014 (3)
            2015 (3)
            2016 (3)
            2017 (3)
            2018 (3)
    Transmisja i nagrania z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koszalinie (0)
        Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Koszalinie (1)
    Medal "Za zasługi dla Koszalina" (0)
        VII Kadencja 2014-2018 (1)
        VI Kadencja 2010-2014 (1)
        V Kadencja 2006-2010 (1)
        IV Kadencja 2002-2006 (1)
        III Kadencja 1998-2002 (1)
        II Kadencja 1994-1998 (1)

Rady Osiedli Miasta Koszalina
    Statuty (0)
        Statuty Rad Osiedli (0)
    SKŁADY OSOBOWE, SIEDZIBY, KONTAKT (1)
    Wykaz ulic i placów w Osiedlach (1)

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, instytucji kultury oraz innych jednostek
    Miejskie jednostki organizacyjne (1)
    Spółki komunalne (1)
    Instytucje kultury (1)
    Rady Osiedli Miasta Koszalina (24)
    Młodzieżowa Rada Miasta Koszalina (4)
        Wybory do MRMK XI kadencji (6)
    Inne jednostki (2)

Zamówienia publiczne
    Plan zamówień publicznych na 2018 rok (1)
    Zasady dokonywania zamówień do kwoty 30.000 euro (0)
        Zasady udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro na roboty budowlane, uslugi i dostawy w UM w Koszalinie (1)
        Zasady udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro w ramach EFRR, EFS oraz FS (1)
    Biuro Zamówień Publicznych (0)
        NUMERY KONT - WADIUM I NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE UMOWY ważne! (0)
            WADIUM: 78 1140 2118 0000 2444 4400 1304 (0)
            NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE UMOWY: 68 1140 1137 0000 2444 4400 1002 (0)
        KONKURSY (0)
            Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji i realizację wystawy stałej prezentującej życie w historycznej Zagrodzie Jamneńskiej z XIX w. realizowany w ramach projektu pn. "Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w." Nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych (8)
        Budowa drogi gminnej ulicy Żytniej w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa ulicy Żytniej" -powtórzenie postępowania (7)
            Dokumentacja techniczna (0)
                Geologia (1)
                Organizacja ruchu (1)
                Projekt budowlany (1)
                Projekt wykonawczy (1)
                Przedmiary (1)
                STWiOR (1)
        Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie; Zadanie nr 2 - Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Stanu Cywilnego w Koszalinie (2)
        Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych i socjalnych związanych z kształceniem w zakresie praktycznej nauki zawodu na terenie Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego przy ul. Gnieźnieńskiej 8 w Koszalinie dz. nr 29/2 obr. 0025 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy" (8)
            DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (8)
        Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Czas na ZAWODOWCA", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - 14 zadań (5)
        Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby TIK i wyposażenia w ramach projektu "Wsparcie na starcie!", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 - 9 zadań (11)
        Remont i przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych i komputerowych pracowni multimedialnej w sali nr 4, czterech pracowni komputerowych w salach nr 5, 6, 14, 15, serwerowni i pomieszczeń zaplecza pracowni szkolnej oraz modern. inst. rozdziel. dla wzrostu mocy zapotrzebowanej w budynku Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta przy ul. Jedności 9 w Koszalinie w ramach zad. inw. pn.: "Dost. kształ. zawod. w Koszalinie do potrzeb rynku pracy" (1)
        Budowa drogi gminnej ulicy Rycerskiej w Koszalinie (9)
        Remont i przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych i komputerowych pracowni multimedialnej w sali nr 4, czterech pracowni komputerowych w salach nr 5, 6, 14, 15, serwerowni i pomieszczeń zaplecza pracowni szkolnej oraz modernizacją instalacji rozdzielczej dla wzrostu mocy zapotrzebowanej w budynku Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta przy ul. Jedności 9 w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie (...)" (2)
            dokumentacja projektowa (6)
        Usługa wsparcia technicznego urządzeń sieciowych, serwerów i macierzy dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie - 7 zadań (2)
        Przebudowa z wykonaniem remontu części budynku hali Sportowej w Koszalinie przy ul. Głowackiego 3/Jedności 4 (1)
    Zamówienia o wartości do 30.000 euro w ramach EFRR, EFS oraz FS (0)
        Zamówienia o wartości od 20.000 zł do 50.000 zł w ramach EFRR, EFS oraz FS (0)
            Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I" w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. (2)
            Usługa tłumaczenia pisemnego z języka niemieckiego na język polski książki autorstwa Rity Scheller pt. "Jamund" w ramach projektu Nr RPZP.04.09.00-32-0026/16 "Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w." Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 (1)
            Organizacja imprezy dla rowerzystów w ramach promocji projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" (5)
            Reklama w prasie w ramach promocji projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" (2)
            Montaż tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" (3)
            Wynajęcie powierzchni billboardowej w ramach promocji projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" (4)
            Zakup oraz dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych rowerów w ramach promocji projektu pn. "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" (2)
            POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE: Zaprojektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań promocyjnych w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. "Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych (2)
            Zaprojektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn."Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Prirytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych nowe (1)
        Zamówienia o wartości od 50.000 zł do 30.000 euro w ramach EFRR, EFS oraz FS (0)
            Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej: Zad. 1 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CUK, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie do dzialania 2.5. RPOWZ 2014-2020, Zad. 2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie do działania 2.5 RPOWZ 2014-2020, Zad. 3. Modernizacja energetyczna wielobranżowych budynków mieszkaniowych w Koszalinie do działania 2.7 RPOWZ 2014-2020 (2)
            Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej: Zadanie nr 1 - Dla projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie" w ramach Działania 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 2 - Dla projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na (2)
            Dostawa akcesoriów dla rowerzystów w ramach promocji projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" (6)
    Dialog techniczny (3)
    Wydział Nieruchomości (0)
        2014 (0)
            USŁUGI NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI (9)
            USŁUGI NA ROBOTY GEODEZYJNE (8)
        2015 (0)
            USŁUGI NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI (17)
            USŁUGI NA ROBOTY GEODEZYJNE (7)
        2016 (0)
            USŁUGI NA ROBOTY GEODEZYJNE (7)
            USŁUGI WYCENY NIERUCHOMOŚCI (6)
        2017 - Usługi wyceny nieruchomości (5)
        2018 - Usługi wyceny nieruchomości (2)
    Ogłoszenia o programach polityki zdrowotnej (2)

OBLIGACJE KOMUNALNE
    Zarządzenia ws ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i powołania Komisji (1)
    Sprawozdania Rb (5)

Budżet
    Budżet 2018 (7)
    Budżet 2017 (9)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2017 rok (1)
    Budżet 2016 (9)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2016 rok (1)
    Budżet 2015 (9)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok (1)
    Budżet 2014 (8)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2014 rok (1)
    Budżet 2013 (8)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2013 rok (1)
    Budżet 2012 (9)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2012 rok (1)
    Budżet 2011 (13)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2011 rok (1)
    Budżet 2010 (9)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2010 rok (1)
    Budżet 2009 (8)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2009 rok (1)
    Budżet 2008 (7)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2008 rok (1)
    Wykaz ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności podatkowychr. (45)
    Sprawozdania Rb z wykonania budżetu (0)
        Sprawozdania 2015 (1)
        Sprawozdania 2016 (0)
            I kwartał 2016 (1)
            II kwartał 2016 (1)
            III kwartał 2016 (1)
            IV kwartał 2016 (1)
        Sprawozdania 2017 (0)
            I kwartał 2017 (1)
            II kwartał 2017 (1)
            III kwartał 2017 (1)
            IV kwartał 2017 (1)
        Sprawozdania 2018 (0)
            I kwartał 2018 (1)

Oświadczenia majątkowe, oświadczenia o działalności gospodarczej oraz o umowach cywilnoprawnych
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Formularz oświadczenia majątkowego dla Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczenie Prezydentowi Miasta (1)
        Formularz oświadczenia majątkowego dla radnego gminy (1)
        2011 (0)
            Prezydent Miasta (1)
            Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy Urzędu wydający decyzje administracyjne (1)
            Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych upoważnieni do wydawania decyz (1)
            Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych (1)
            Zarządy spółek komunalnych (1)
        2012 (0)
            Prezydent Miasta (1)
            Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy Urzędu wydający decyzje administracyjne (1)
            Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych upoważnieni do wydawania (1)
            Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych (1)
            Zarządy spółek komunalnych (1)
        2013 (0)
            Prezydent Miasta (1)
            Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy Urzędu wydający decyzje administracyjne (1)
            Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych upoważnieni do wydawania (1)
            Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych (1)
            Zarządy spółek komunalnych (1)
        2014 (0)
            Prezydent Miasta (1)
            Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
            Radni Rady Miejskiej (0)
                Kadencja 2010-2014 (1)
                Kadencja 2014-2018 (1)
            Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy Urzędu wydający decyzje administracyjne (1)
            Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych upoważnieni do wydawania decy (1)
            Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych (1)
            Zarządy spółek komunalnych (1)
        2015 (0)
            Prezydent Miasta (1)
            Przewodnicząca Rady Miejskiej (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy Urzędu wydający decyzje administracyjne (1)
            Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych upoważnieni do wydawania decy (1)
            Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych (1)
            Zarządy spółek komunalnych (1)
        2016 (0)
            Prezydent Miasta (1)
            Przewodnicząca Rady Miejskiej (1)
            Radni Rady Miejskiej (1)
            Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy Urzędu wydający decyzje administracyjne (1)
            Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych upoważnieni do wydawania decy (1)
            Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych (1)
            Zarządy spółek komunalnych (1)
        2017 (0)
            Dyrektorzy oraz pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych (1)
            Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych (1)
            Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy (1)
            Zarządy spółek komunalnych (1)
            Prezydent Miasta (1)
            Radni Rady Miejskiej (0)
            Przewodnicząca Rady Miejskiej (0)
        2018 (0)
            Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy (1)
            Dyrektorzy oraz pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych (1)
            Zarządy spółek komunalnych (1)
            Prezydent Miasta (0)
            Przewodnicząca Rady Miejskiej (0)
            Radni Rady Miejskiej (0)
        Informacja dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (1)
    Oświadczenia o działalności gospodarczej oraz o umowach cywilnoprawnych (0)
        2011 (1)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2015 (1)

Żłobki, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe
    Żłobki (1)
        Żłobek Miejski (1)
        Żłobki niepubliczny i Kluby dziecięce (11)
        Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych (2)
    Przedszkola (1)
    Szkoły (0)
    Placówki oświatowe (1)
    Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 (0)
        Rekrutacja do przedszkoli (2)
        Rekrutacja do szkół podstawowych (3)
        Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (1)
    Konkursy na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej (0)
    Szkolnictwo niepubliczne (0)
        Informacja o wpisie do ewidencji i dotacji (2)
        Dane przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Gminę Miasto Koszalin (1)
        Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie (4)
        Miesięczne stawki dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (0)
            2015 rok (2)
            2016 rok (2)
            2017 rok (1)
            2018 rok (1)
        Podział dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (0)
            2015 rok (1)
            2016 rok (1)
    Podstawowa kwota dotacji dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Koszalina, statystyczna liczba uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno–wychowawczych oraz wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi (2)
    Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie zapewnienia wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 (1)

Ogłoszenia Wydziału Nieruchomości
    INFORMACJE WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (0)
        INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę (2)
        Informacja dla Wspólnot Mieszkaniowych (1)
        STAN ZAŁATWIENIA SPRAW WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (2)
        Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (0)
        Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (0)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (0)
        2018 (1)
    Zbycie nieruchomości niezabudowanych (0)
        Przetargi (7)
    Zbycie nieruchomości budynkowych i lokalowych (0)
        Przetargi (0)
    Obwieszczenia Prezydenta Miasta Koszalina (1)
    Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych (2)

Rejestry i Ewidencje
    Rejestr umów (1)
    Rejestr wniosków komisji Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2002-2006 (3)
        Kadencja 2006-2010 (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
    Rejestr upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta (17)
    Rejestr skarg i wniosków (9)
    Rejestr przeprowadzonych kontroli (0)
        Rejestr kontroli 2011 rok (1)
        Wyniki z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli w 2011 roku (1)
        Wyniki z kontroli przeprowadzonych przez zewnętrzne organy kontroli w 2011 roku (0)
            Archiwum Państwowe (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 1 (1)
            Krajowe Biuro Wyborcze (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 2 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 3 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 4 (1)
            Najwyższa Izba Kontroli 1 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 5 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 6 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 7 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 8 (1)
            Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 9 (1)
            Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrny Środowiska (1)
            Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1)
            Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 10 (1)
            Najwyższa Izba Kontroli 2 (1)
            Najwyższa Izba Kontroli 3 (1)
            Centrum Unijnych Projektów Transportowych (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 11 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 12 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 13 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 15 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 14 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 16 (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski 17 (1)
            Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
        Rejestr kontroli 2012 rok (1)
        Wyniki z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli w 2012 (0)
            Zabezpieczenie pieczęci w Urzędzie Miejskim (1)
            Filharmonia Koszalińska (1)
            Fundacja CIP (1)
            Kontrola dyscypliny pracy w UM (1)
            Kontrola wykorzystania biletów MZK (1)
            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Gimnazjum Nr 6 (1)
            Zarząd Budynków Mieszkalnych (1)
            PZSZ OPTIMA (1)
            Przedszkole Niepubliczne "Edukoland" (1)
            PSNROzUU (1)
            Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (1)
            Szkoła Podstawowa Nr 7 (1)
            Zarząd Dróg Miejskich (1)
            Ochrona danych osobowych (1)
            AZS Koszalin (1)
            Pełnomocnictwa dyektorów (1)
                SKK Amazonka (1)
            KS Gwardia (1)
            Zespół Szkół Nr 1 (1)
            Muzeum (1)
            Zespół Szkół Nr 11 (1)
            Kontrola w budynkach UM (1)
            Wydział Nieruchomości (1)
            Cantate Deo (1)
            Szkoła Podstawowa Nr 17 (1)
        Wyniki kontroli zewnętrznych 2012 (0)
            1. Najwyższa Izba Kontroli (1)
            2. NFOŚiGW (1)
            3. Regionalna Izba Obrachunkowa (1)
            4. Regionalna Izba Obrachunkowa (1)
            5. ZWINB (1)
            6. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            7. Najwyższa Izba Kontroli 2 (1)
            8. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            9. Archiwum Państwowe (1)
            10. ZWINGiK (1)
            11.Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            12. ZWITD (1)
            13. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            15. Najwyższa Izba Kontroli (1)
            16. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            17.Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            18. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (1)
            19. Najwyższa Izba Kontroli (1)
            20. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            21. Pierwszy Urzad Skarbowy (1)
            22.Urząd Kontroli Skarbowej (1)
        Rejestr kontroli z 2013 (1)
        Kontrole Biura Kontroli 2013 (0)
            Szkolne Schronisko Młodzieżowe (1)
            Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat Leśny Zakątek (1)
            Szkoła Podstawowa Nr 7 (1)
            ZespółSzkół Nr 12 (1)
                Szkoła Podstawowa Nr 6 (1)
            Wykorzystanie biletów komunikacji miejskiej (1)
            Zespół Szkół Nr 3 (1)
            Plany finansowe wybranych Szkół (1)
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie (1)
            Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Koszalinie (1)
            Zespół Szkół Nr 13 (1)
            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie (1)
            Publiczne Technikum Informatycze i Liceum Ogólnokształcące "Computer College" (1)
            Zarząd Dróg Miejskich (1)
            Towarzystwo Pomocy im.Brata Alberta (1)
            Urząd Miejski w Koszalinie (1)
            Klub Sportowy AZS Koszalin (1)
            Klub juda "Samuraj" (1)
            Gimnazjum Nr 7 w Koszalinie (1)
            Wydział Architektury (1)
            II Liceum Ogólnokształcące (1)
        Kontrole zewnętrzne 2013 (0)
            1. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie (1)
            2.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1)
            3. Najwyższa Izba Kontroli (1)
            4. Najwyższa Izba Kontroli (1)
            5. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektror Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (1)
            6. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (1)
            7. Urząd Kontroli Skarbowej (1)
            8. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (1)
            9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1)
            10. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            11. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (1)
            12. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (1)
            13. Archiwum Państwowe w Koszalinie (1)
            14. Władza Wdrażająca Programy Europejskie (1)
            15. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            16. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            17. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w w Szczecinie (1)
            18. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (1)
            19. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            20. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            21. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            22. Najwyższa Izba Kontroli (1)
        Kontrole Biura Kontroli 2014 (0)
            Rejestr kontroli z 2014 r. (1)
            Szkoła Podstawowa Nr 18 w Koszalinie (1)
            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie (1)
            Gimnazjum nr 6 w Koszalinie (1)
            Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie (1)
            Bilety komunikacji miejskiej (1)
            Stowarzyszenie voatio Dei (1)
            Gimnazjum nr 2 w Koszalinie (1)
            Centrum Kultury 105 w Koszalinie (1)
            Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie (0)
            Niepubliczne Przedszkole Kamyczek" w Koszalinie (1)
            Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Koszalinie (1)
            Zarząd Dróg Miejskich (1)
            Stowarzyszenie Teatr propozycji "Dialog" (1)
            Fundacja "Nauka dla Środowiska w Koszalinie" (1)
            Zapaśniczy Klub Sportowy w Koszalinie (1)
            Wykorzystanie systemu komputerowego "Proton" (1)
            Ochrona danych osobowych w Urzędzie miejskim w Koszalinie (1)
            Piłka Ręczna Koszalin Spółka Akcyjna (1)
            Zespół Szkół Nr 8 w Koszalinie (1)
            Gimnazjum Nr 7 w Koszalinie (0)
            Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie (1)
            Zespół Szkół Nr 10 w Koszalinie (1)
            Klub Sportowy Rugby Club w Koszalinie (1)
            Kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie Miejskim w Koszalinie (1)
        Kontrole zewnętrzne 2014 (0)
            1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (1)
            2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            3. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            4. Archiwum Państwowe w Koszalinie (1)
            5. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie (1)
            6. Urząd Kontroli Skarbowej Szczecin (1)
            7. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            8. MArszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            9. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            10. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (0)
            11. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            12. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            13. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (0)
            14. Wojewoda Zachodniopomorski (0)
            15. Wojewoda Zachodniopomorski (0)
            16. Najwyższa Izba Kontroli (1)
            17. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            18. Główny Inspektor Nadzoru Budowlnaego (1)
            19. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (1)
            20. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
        Rejestr kontroli 2015 (1)
        Kontrole Biura Kontroli 2015 (1)
            Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miejskim (1)
            Żłóbek Miejski w Koszalinie (1)
            Przedszkole nr 3 w Koszalinie (1)
            Przedszkole nr 9 w Koszalinie (1)
            Kontrola biletów komunikacji miejskiej (1)
            Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie (1)
            Przedszkole niepubliczne "Happy Days - Szczęśliwe Dni" (1)
            Muzeum w Koszalinie (0)
            Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 (1)
            Muzeum w Koszalinie (1)
            Przestrzeganie bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych (1)
            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie (1)
            Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i utrzymaniem cmentarza w Koszalinie (1)
            sposób prowadzenia nadzoru nad realizacją umowy z zakresu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości (1)
            Zespół Szkół Sportowych w Koszalinie (0)
            Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Koszalinie (1)
            Młodzieżowy Klub Regatowy "Tramp" (1)
            Zespół Pracy Twórczej Plastyki Koszalin (1)
            Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w ZDM, ZBM i MOPS (1)
            Koszaliński Klub TAekwondo "Bałtyk" w Koszalinie (1)
            Stosowanie jednolitego, rzeczowego wykazu akt (1)
            Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie (1)
            Dyscyplina pracy w Urzędzie Miejskim w Koszalinie (1)
        Kontrole zewnętrzne 2015 (1)
            1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (1)
            2. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            4. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (1)
            5. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (1)
            6. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie (1)
            7. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            8. Biegły rewident - badanie bilansu (0)
            9. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            10. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            11. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            12. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            13. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            14. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1)
            15. Urząd Kontroli Skarboowej w Szczecinie (0)
            16. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            18. Centrum Projektów Cyfrowych Polska Cyfrowa (1)
            19. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            20. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            21. Regionalna Izba Obrachunkowa (1)
            22. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Koszalinie (1)
            23. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (0)
            24. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            25. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1)
            26. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            27. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            28. Przebudowa Rynku Staromiejskiego (1)
        Rejestr kontroli 2016 (1)
        Kontrole Biura Kontroli 2016 (1)
            I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie (0)
            Szkoła Podstawowa Nr 4 w Koszalinie (1)
            Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie (1)
            4. Gimnazjum nr 9 im. Noblistów Polskich w Koszalinie (1)
            Zabezpieczenie tajemnicy służbowej (1)
            Bałtycki Teatr Dramatyczny (1)
            Fundacja Oświatowe Centrum Europejskiego Centrum Edukacyjnego w Koszalinie (1)
            Rada Osiedla "Tysiąclecia" (1)
            Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie (1)
            ZespółSzkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (1)
            Stowarzyszenie SOS Wioski dziecięce (1)
            Kontrola biletów MZK (1)
            kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miejskim (1)
            Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Koszalinie (1)
            Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie (1)
            Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie (1)
            Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej (1)
            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie (1)
            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie (0)
            Zespół Szkół Nr 7 w Koszalinie (1)
            Uczniowski Klub Sportowy "Szesnastka" w Koszalinie (1)
            Oddział Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Koszalinie (1)
            Stowarzyszenie Koszaliński Klub "Amazonka" (1)
            Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Koszalińsjo - Słupskiego (1)
            Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (1)
            Koszaliński Chór "Cantate Deo" (1)
            Zespół Szkół Nr 9 w Koszalinie (1)
            SZkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie (1)
            Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miejskim w Koszalinie (1)
        Kontrole zewnętrzne 2016 (0)
            1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Szczecin (1)
            3. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            4. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie (1)
            5. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie (0)
            6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (1)
            7.Zachodniopomorski Woj. Inspektor Ochrony Środowiska (1)
            8. Narodowy Fundusz Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej (1)
            9. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (0)
            10. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            11. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            12. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            13. Archiwum Państwowe w Koszalinie (1)
            14. Archiwum Państwowe w Koszalinie (1)
            15. Archiwum Państwowe w Koszalinie (1)
        Rejestr kontroli 2017 rok (1)
        Kontrole Biura Kontroli 2017 rok (1)
            Pałac Młodzieży w Koszalinie (1)
            Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Leśny Zakątek" w Koszalinie (1)
            Kontrola wewnętrzna w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (1)
            Kontrola wewnętrzna w Urzędzie miejskim w Koszalinie (1)
            Kontrola wykorzystania biletów komunikacji miejskiej w UM w Koszalinie (1)
            Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie (1)
            Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Koszalinie (1)
            Wydział organizacyjno - Administracyjny UM - kontrola ewidencji i nadzór nad środkami trwałymi (1)
            Fundacja "Tablon" - wykorzystanie dotacji przyznanej szkole (1)
            Kontrola w Urzędzie Miejskim w Koszalinie (1)
            Ośrodek terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie (1)
            Kontrola wewnętrzna przestrzegania bezpieczeństwa informatycznego (1)
            Port Lotniczy Spółka z o.o. Koszalin (1)
            Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie (1)
            Kontrola Straży Miejskiej w Koszalinie (1)
            Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatru (1)
            Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (1)
            Towarzysto Pomocy im. Św. Brata Alberta w Koszalinie (1)
            Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne (1)
            Stowarzyszenie Śpiewacze "Jantarowy Kwiat" (1)
            Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie (1)
            Stowarzyszenie FIGHT CLUB Koszalin (1)
            Kontrola w Urzędzie Miejskim w Koszalinie (1)
            Filharmonia Koszalińska (1)
            Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie (1)
            Klub Lekkoatletyczny "BAŁTYK" (1)
            Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie (1)
            Kontrola wewnętrzna stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim (1)
        Kontrole zewnętrzne 2017 rok (0)
            1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (1)
            2. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            3. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            4. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            5. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie (1)
            6. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            7. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            8. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            9. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            10. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (0)
            11. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (1)
            12. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (1)
            13. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1)
            14. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (1)
            15. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            16. Wojewódzki Urząd Pracy (1)
            17. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (1)
            18. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (1)
            19. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (1)
        Rejestr kontroli 2018 rok (1)
        Kontrole zewnętrzne 2018 (0)
            1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            2. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (1)
            4. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (1)
            5. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (1)
            6. Wojewoda Zachodniopomorski (0)
            7. Wojewoda Zachodniopomorski (1)
            8. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            9. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            10. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (0)
            11. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (1)
            12. Wojewoda Zachodniopomorski (0)
            13. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (1)
            14. Państwowa Inspekcja Pracy (1)
        Kontrole Biura Kontroli 2018 (0)
            II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie (1)
            Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie (1)
            Kontrola biletów MZK (1)
            Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie (1)
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie (1)
            Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie (1)
            Urząd Miejski w Koszalinie kontrola wewnętrzna (1)
    Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych (12)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego (1)
    Rejestr decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego (1)

Wydział Komunikacji
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (5)
    Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Koszalina (1)
    Wyniki egzaminów osób, które przystąpiły do egzaminu, wszystkie podejścia - za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. (1)
    Informacja dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, które rozpoczynają szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców. (1)
    Informator o najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących wydawania prawa jazdy (4)
    Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika rowerowego. (1)
    Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Koszalina (1)
    Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (1)
    Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (1)
    Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe (1)
    Usuwanie pojazdów (2)
    Informator o najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących rejestracji pojazdów (9)

Wydział Środowiska
    Gospodarka odpadami komunalnymi (0)
        System gospodarowania odpadami na terenie M. Koszalina (2)
        Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie M.Koszalina (1)
        Wykaz aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków. (1)
        Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (1)
        Rejestr działalności regulowanej (2)
        Analiza stanu gospodarki odpadami oraz osiągnięte poziomy recyklingu (2)
        Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1)
    Ochrona środowiska (0)
        Ważność decyzji odpadowych (1)
        Wydawanie zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (1)
        Wydawanie zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (3)
        Koszalin bez azbestu (0)
        Ewidencja kąpielisk (1)
        Pozwolenia zintegrowane (1)
    Informacja o adresach lecznic weterynaryjnych wykonujących usługi weterynaryjne dla zwierząt na koszt miasta (1)

Podatki
    Podatki lokalne (0)
        Podatki lokalne w 2018 roku nowe (0)
            Podatek od nieruchomości (5)
            Podatek rolny (3)
            podatek leśny (3)
            Podatek od środków transportowych (3)
        Podatki lokalne w 2017 roku (0)
            Podatek od nieruchomości (5)
            Podatek rolny (3)
            Podatek leśny (3)
            Podatek od środków transportowych (3)
        Podatki lokalne w 2016 roku (0)
            Podatek od nieruchomości (5)
            Podatek rolny (3)
            Podatek leśny (3)
            Podatek od środków transportowych (3)
        Podatki lokalne w 2015 roku (1)
            Podatek od nieruchomości (4)
            Podatek rolny (4)
            Podatek leśny (3)
            Podatek od środków transportowych (3)
        Podatki lokalne w 2014 roku (0)
            Podatek od nieruchomości (4)
            Podatek rolny (4)
            Podatek leśny (3)
            Podatek od środków transportowych (3)
        Podatki lokalne w 2013 roku (0)
            Podatek od nieruchomości (5)
            Podatek rolny (4)
            Podatek leśny (3)
            Podatek od środków transportowych (3)
        Podatki lokalne w 2012 roku (0)
            Podatek od nieruchomości (5)
            Podatek rolny (4)
            Podatek leśny (3)
            Podatki od środków transportowych (3)
    Podatek akcyzowy (1)
    Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego (8)

Prawo lokalne
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (48)

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
    Studium Wykonalności (5)
    Platforma PPP Ministerstwa Rozowju Regionalnego (0)

Informacje Wydziału Architektury i Urbanistyki
    Informacja o zgłoszeniach budowy (4)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2)
    Informacja o stanie planistycznym m. Koszalina (7)
    Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego / studium (0)
    Obwieszczenia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (4)
    Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina (7)
    Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Koszalina (1)
    Pozostałe obwieszczenia i informacje (13)

Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
    Informacja o założeniu Bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 (0)
    Informacja o założeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GUEST (1)
    Dane i usługi danych przestrzennych (1)

Urząd Stanu Cywilnego
    Informacje Urzędu Stanu Cywilnego (1)

Biuro Działalności Gospodarczej
    Informacje dla przedsiębiorcy (2)

Informacje Wydziału Gospodarki Komunalnej
    Pozostałe ogłoszenia i informacje (3)
    Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w trybie bezprzetargowym (1)
    Plan Transportowy (1)
    Zasady wynagradzania w spółkach komunalnych (0)
        Rady Nadzorcze (1)
        Zarządy (1)

Koszalin bez barier
    Karta praw osób niepełnosprawnych (1)
    Program działań miasta na rzecz osób niepełnosprawnych (1)
    Druk do sprawozdania (1)
    Ogłoszenia (3)
    Informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (1)
        Rehabilitacja zawodowa (0)
    Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły poza Koszalin (3)

Ewidencja zbycia mienia komunalnego
    Tryb przetargowy (0)
        nieruchomości zabudowne (2)
        nieruchomości niezabudowane (3)
        Lokale użytkowe (0)
        Lokale mieszkalne (2)
    Tryb bezprzetargowy (0)
        nieruchomości zabudowane (8)
        nieruchomości niezabudowane (4)
        lokale użytkowe (5)
        lokale mieszkalne (6)
    Tryb administracyjny (0)
        Gmina Miasto Koszalin - Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (7)
        Skarb Państwa - Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3)

Informacje dotyczące Organizacji Pozarządowych
    Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (7)
    Koszalińskie Centrum Organizacji Pozarządowych (1)
    Dzień Organizacji Pozarządowych (1)
    Konkursy (1)
    Podział dotacji (0)
        Podział dotacji na rok 2007 (1)
        Podział dotacji na rok 2008 (1)
        Podział dotacji na rok 2009 (1)
        Podział dotacji na rok 2010 (1)
        Podział dotacji na rok 2011 (1)
        Podział dotacji na rok 2012 (1)
        Podział dotacji na rok 2013 (1)
        Podział dotacji na rok 2014 (1)
        Podział dotacji na rok 2015 (1)
        Podział dotacji na rok 2016 (1)
        Podział dotacji na rok 2017 (1)
        Podział dotacji na rok 2018 (1)
    Oferty na zadanie publiczne w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (1)
    Druk oferty i sprawozdania z realizacji zadania pożytku publicznego (1)
        Wzór oferty na realizację zadania pożytku publicznego (1)
        Wzór sprawozdania z realizacji zadania pozytku publicznego (1)
    Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona lata 2016-2020 (1)
    Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 (1)
    Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku (1)
    Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych (1)
    Baza Organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Koszalina (0)
        Baza Stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie (1)
        Baza Klubów Sportowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie (1)
        Baza Klubów Sportowych w Koszalinie (1)
        Baza Uczniowskich Klubów Sportowych w Koszalinie (1)
        Baza Oddziałów Stowarzyszeń nie posiadających osobowości prawnej w Koszalinie (1)
        Baza Organizacji Pożytku Publicznego w Koszalinie (1)
        Baza Fundacji w Koszalinie (1)
    Rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia (1)
    Zaproszenia do konsultacji i współtworzenia projektów uchwał z Organizacjami pozarządowymi (2)

Kwalifikacja wojskowa
    Kwalifikacja wojskowa 2018 (1)

Informacje Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień
    Otwarte konkursy ofert (1)
    Konkurs na udzielanie mieszkańcom Miasta Koszalina świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ (0)
    Akcja Lato 2018 - podział środków finansowych (0)
    Narkomania (1)

Placówki wsparcia dziennego
    Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego (4)

Prace społecznie użyteczne
    Wniosek o skierowanie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych (1)

Informacje
    Ogłoszenia i informacje (6)
        Procedura wyboru banku w celu lokowania wolnych środków (1)
    Redakcja (1)
    test (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij