Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Koszalina

Zasady udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz.U. z 2017 poz. 2030)

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje -
art. 3 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1)   poinformowanie  osoby  uprawnionej  o obowiązującym  stanie  prawnym,  o przysługujących  jej  uprawnieniach  lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)   udzielenie  pomocy  w sporządzeniu  projektu  pisma  w sprawach,  o których  mowa  w pkt 1 i 2,  z wyłączeniem  pism procesowych  w toczącym  się  postępowaniu  przygotowawczym  lub  sądowym  i pism  w toczącym  się  postępowaniu  sądowoadministracyjnym, lub

4)   sporządzenie  projektu  pisma  o zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  ustanowienie  pełnomocnika  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw -
art. 3 ust. 2  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej -
art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust.  1  pkt 3 –  wykazuje  przez  przedłożenie  zaświadczenia,  o którym  mowa  w ustawie  z dnia  24 stycznia  1991 r.

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,

o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych

w tym przepisie;

7) ust. 1 pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. 

Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1–6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy  prawnej  w przypadku  sytuacji  kryzysowej  lub  zdarzenia  losowego,  nieodpłatna  pomoc  prawna  jest  udzielana  na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1–6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–5 i 7.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

 

 

Załączniki

Miejsca i godziny - bezpłatne porady prawne udzielane na terenie Miasta Koszalina_2018-01-02 (185.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych_2018-01-02 (187.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz radców prawnych udzielających nieodpłatnych porad prawnych_2018-01-02 (186.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Koszalinie
Źródło informacji:Ewelina Stachowska
Data utworzenia:2015-12-31 10:24:35
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2015-12-31 10:24:52
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2015-12-31 10:28:39
Ostatnia zmiana:2018-01-02 11:22:01
Ilość wyświetleń:12234
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij