Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2009 rok

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1.

Inspektorzy w Wydziale Nieruchomości

14.01.2009 r.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie, w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntownych Skarbu Państwa

2.

Pracownicy Straży Miejskiej w Koszalinie

14.01.2009 r.

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia.

3.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

09.01.2009 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Koszalina w okresie od 10 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.” do kwoty 1.088.924,79 zł. (brutto) 

4.

Członkowie Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pracownicy Straży Miejskiej

15.01.2009 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina

5.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

15.01.2009 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta Koszalina” do kwoty 1.993.260,69 zł. (brutto) 

6.

Sekretarz Miasta Koszalina

16.01.2009 r.

Upoważnienie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Koszalin, z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia.

7.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

19.01.2009 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

8.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

19.01.2009 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na wykonanie robót remontowych z zakresu branży ogólnobudowlanej – remonty chodników na nieruchomościach gruntowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie do kwoty 610.000,00 z VAT.

9.

Wicedyrektor Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie

02.02.2009 r.

Upoważnienie do zawierania umów – zleceń z pracownikami Bursy Międzyszkolnej na świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

10.

Wicedyrektor Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie

02.02.2009 r.

Peł  Pełnomocnictwo do wynajmowania,  wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie - na zasadach określonych w  Uchwale Nr XXXIII/524/2006 Rady Miejskiej w  Koszalinie z dnia 16  lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z   nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz do  reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina – Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie - w ww. sprawach.

11.

Pracownicy Wydziału Finansowego

04.02.2009 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego osób fizycznych i prawnych, podatku leśnego osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych osób prawnych, wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, prowadzenia postępowań indywidualnych dotyczących ustalania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 2, poz. 379)

12.

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

11.02.2009 r.

Pełnomocnictwo do zawierania w ramach środków finansowych posiadanych przez Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koszalinie umów zleceń z rehabilitantem ruchowym, inspektorem bhp, osobą świadczącą usługi informatyczne

13.

Członkowie i przedstawiciele koszalińskich Rad Osiedli

17.02.2009 r.

Upoważnienie do pobierania i rozliczania zaliczek w kasie Urzędu Miejskiego.

14.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

17.02.2009 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umów na wykonanie w lokalach i częściach wspólnych budynków na terenach zewnętrznych, nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych, robót w branży ogólnobudowlanej w zakresie robót: dekarsko-blacharskich, murarsko-tynkarsko-malarskich, stolarskich, szklarskich, ślusarstwa ogólnego, w tym robót konserwacyjnych i robót remontowych, robót i czynności gospodarczo-porządkowych (oflagowanie, sprzątanie, wycinka drzew itp.)  – Rejon Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 i 2 -  do kwoty  1.037.000,00 zł. (brutto) i  Rejon Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Nr 4 i 5 -  do kwoty  915.000,00 zł. (brutto).

 

15.

Kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

19.02.2009 r.

Pełnomocnictwo do zawierania umów zleceń dla konserwatora oraz na zastępstwa recepcjonistek

16.

Pracownicy Wydziału Księgowości

19.02.2009 r.

Upoważnienie do podpisywania tytułów wykonawczych wystawianych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

17.

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

19.02.2009 r.

Upoważnienie do podpisywania wniosków o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie na podstawie Porozumienia Nr 06/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a Powiatem Koszalińskim.

18.

Dyrektor i Zastępcy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

4.03.2009 r.

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej.

19.

p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

3.03.2009 r.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu.

20.

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

3.03.2009 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na okres dwóch lat z Telekomunikacją Polską S.A

21.

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich

4.03.2009 r.

Upoważnienie do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w imieniu Gminy Miasta Koszalin w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin”, w związku z realizację prac inwestycyjnych w Przedszkolu Nr 19, do kwoty 1.300.000,00 zł.

22.

Kierownik  i Inspektorzy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

6.03.2009 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w przedsiębiorstwach i jednostki organizacyjnych Miasta Koszalina realizujących zadania obronne.

23.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

10.03.2009 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na wykonywanie robót remontowych w pustostanach lokali i budynków zarządzanych (administrowanych)  przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – ZGM 1,2,4,5 do kwoty 854.000,54 zł. brutto.

24.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

18.03.2009 r.

Upoważnienie do sporządzania spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń do głosowania.

25.

Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

20.03. 2009 r.

Upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

26.

Inspektor w Wydziale Komunikacji

03.04.2009 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących wydawania uprawnień do kierowania.

27.

Pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki

8.04.2009 r.

Upoważnienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słowiańskiej.

28.

p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

21.04.2009

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina – przebudowa ulicy Syrenki i Gdańskiej „ do kwoty 15.897.763,51 zł.

29.

Zastępca  Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej 

22.04.2009

Pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Koszalin w sprawie realizacji projektu on. „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie 2009 „w tym do:

1) podpisania i parafowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu składanego w odpowiedzi na Konkurs nr I/2.2/09, organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,

2) potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałami,

3) podpisania oraz aneksowania umowy,

4) zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

30.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

24.04.2009

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w Rodzinnym Domu Pomocy „Ostoja” z siedzibą przy ul. Żytniej 54A w Koszalinie.

31.

Inspektor w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

29.04.2009

Upoważnienie do kontroli jednostek wymienionych w planie kontroli na 2009 r. stanowiącym załącznik do niniejszego upoważnienia – w zakresie przestrzegania przez te jednostki obowiązków wynikających z umów zawartych w 2009 r. z gminą Miasto Koszalin w sprawie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych.

32.

Inspektor w  Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

6.05.2009

Upoważnienie w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Referatu Rozwoju Miasta w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

33.

Kierownik Referatu Funduszy i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

6.05.2009

Upoważnienie w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Referatu Funduszy i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

34.

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie

6.05.2009

Upoważnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących realizacji projektu „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazlanych w Koszalinie 2009” w zakresie dotyczącym szkoły, zatwierdzania listy wypłat stypendium wypłacanego w ramach realizacji projektu „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie 2009” w zakresie dotyczącym szkoły.

35.

p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

8.05.2009

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remont nawierzchni Placu Polonii w Koszalinie” do kwoty 540.405,42 zł. (brutto)

36.

Dyrektor Zespołu Szkól Nr 2 w Koszalinie

11.05.2009

Pełnomocnictwo do podpisania umowy ze stowarzyszeniem Aeroklub Jeleniogórski w sprawie szkolenia teoretycznego i praktycznego uczniów klasy matematyczno – lotniczej w cyklu kształcenia w latach 2009-2011 do kwoty 484.800,00 zł. (brutto).

37.

p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

11.05.2009

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ulicy Waryńskiego w Koszalinie” do kwoty 2.089.862,67 zł. (brutto)

38.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

11.05.2009

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w Rodzinnym Domu Pomocy „Ostoja” z siedzibą przy ul. Żytniej 54 A w Koszalinie.

39.

p.o. Kierownika Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki

11.05.2009

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń – upoważnienie obowiązuje w czasie pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

40.

Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Urbanistyki 

11.05.2009

Powierzenie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

41.

Radcy Prawni Urzędu Miejskiego w Koszalinie

15.05.2009

Pełnomocnictwo procesowe do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin w postępowaniach: przed sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi i przed Sądem Najwyższym, w sprawach cywilnych, w których gmina Miasto Koszalin występuje jako powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postępowania lub interwent oraz w postępowaniach  przed Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym.

42.

Radcy Prawni Urzędu Miejskiego w Koszalinie

15.05.2009

Pełnomocnictwo procesowe do reprezentowania Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Koszalina w postępowaniach przed: sadami rejonowym, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi i przed Sądem Najwyższym, w sprawach cywilnych, w których Skarb Państwa – prezydent Miasta Koszalina występuje jako powód, pozwany, wnioskodawcy, uczestnik postępowania lub interwenient.

43.

Sekretarz Miasta

15.05.2009

Upoważnienie do podejmowania decyzji o skierowaniu pracownika do odbycia służby przygotowawczej lub decyzji o zwolnieniu z niej. 

44.

Podinspektor Działu Świadczeń Rodzinnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

15.05.2009

Upoważnienie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczeń majątkowych.

45.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Koszalinie

19.05.2009

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na okres dwóch lat z Telekomunikacją Polską S.A o świadczenie usług z zakresu „Edukacja z Internetem TP BIS” – (DSL 4000BIS)

46.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

19.05.2009

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na okres dwóch lat z Telekomunikacją Polską S.A. na dostęp do Internetu DSL 4000 w budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie

47.

Sekretarz Miasta Koszalina

20.05.2009

Upoważnienie do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), a w szczególności do wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnienia postępowania.

48.

Zastępca prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

22.05.2009

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Koszalin w sprawie realizacji projektów, w tym do: podpisywania i parafowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkursy organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałem, podpisywania oraz aneksowania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do realizacji umowy.

49.

Sekretarz Miasta Koszalina

29.05.2009

Upoważnienie do podpisywania zarządzeń o wszczęciu kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych, zaleceń pokontrolnych do kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne organów kontroli.

50.

Sekretarz Miasta Koszalina

01.06.2009

Powierzenie sekretarzowi Miasta Koszalina w imieniu Prezydenta Miasta  prowadzenia spraw: dokonywanie czynności prawnych z zakresu prawa pracy, a w szczególności nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, awansowanie i wynagradzanie pracowników Urzędu Miejskiego, z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie powołania oraz zatwierdzanie dokumentacji finansowo – księgowej stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Sekretarza Miasta.    

51.

Zastępca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

01.06.2009

Powierzenie Zastępcy Prezydenta ds. polityki Gospodarczej w imieniu prezydenta Miasta prowadzenia spraw: załatwianie spraw związanych z realizacją projektów unijnych, w szczególności podpisywanie umów z partnerem zagranicznym na wspólną realizację projektów, wniosków wraz z załącznikami, rozliczeń projektów oraz dokumentów „za zgodność z oryginałem”,  podpisywanie umów pomiędzy Miastem a wykonawcami zleceń związanych z promocją gospodarczą Miasta oraz umów w zakresie wyjazdów na targi i misje gospodarcze, podpisywanie: zgłoszeń udziału Miasta w targach zagranicznych, delegacji zagranicznych, w tym dokumentów bankowych, bieżącej korespondencji z miastami partnerskimi, dokumentów związanych z dofinansowaniem dla instytucji i organizacji w ramach międzynarodowej współpracy partnerskiej.

52.

Zastępca ds. Polityki Społecznej

01.06.2009

Upoważnienie do prowadzenia i załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina następujących spraw Miasta: wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych lub odmowę ich wydania,  wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych, wydawania decyzji o skierowaniu do ośrodka szkolno-wychowawczego, wyrażania zgody na umieszczenie dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zatwierdzania i zmiany arkuszy organizacyjnych nauczania.

53.

Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Urbanistyki

02.06.2009

Upoważnienie w czasie nieobecności p.o. Kierownika Referatu Urbanistyki do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. 

54.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej 

04.06.2009

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem.

55.

Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki 

09.06.2009

Powierzenie sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

56.

Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

09.06.2009

Upoważnienie do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin w sprawach wynikających z art. 25 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).

57.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

09.06.2009

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej.

58.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

02.06.2009

Powierzenia Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Przestrzennej  w imieniu Prezydenta Miasta prowadzenie spraw Miasta oraz wydawanie zarządzeń w sprawach:

1)przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz oddania nieruchomości w użytkowanie, a także w sprawach ustanowienia na nieruchomości służebności,

2)podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w użytkowanie , w dzierżawę lub w najem,

3)ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w przetargu, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w przetargu oraz ceny nieruchomości w rokowaniach i wysokości zaliczki,

4)powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości, jej wydzierżawienie, wynajęcie bądź obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym,

5)dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

6)nabycia na rzecz Miasta nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

7)przekazania nieruchomości komunalnym jednostkom organizacyjnym w zarządzanie lub administrację,

8)przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości lub jego ujednolicenia,

9)związanych z wyznaczaniem dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości lub z ich przedłużaniem,

59.

p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

10.06.2009

Pełnomocnictwo do zawierania w imieniu Gminy Miasto Koszalin umów z koszalińskimi spółdzielniami mieszkaniowymi w następującym zakresie: zlecania, organizowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych robót realizowanych w ramach środków przeznaczonych w budżecie Miasta Koszalina do Osiedli.  

60.

Zastępca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

16.06.2009

Powierzenie prowadzenia spraw oraz wydawania zarządzeń.

61.

Dyrektor Wydziału Komunikacji

17.06.2009

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych oraz do podpisywania pism z zakresu Wydziału Komunikacji.

62.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

22.06.2009

Pełnomocnictwo do podpisywania umów o dofinansowanie w ramach realizacji projektu „Koszaliński program integracji Społecznej – START” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII PO KL, Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2.) zatwierdzenia projektu „Koszaliński Program Integracji Społecznej - START”,  złożenia wniosków o dofinansowanie projektu na kolejne lata budżetowe, z perspektywą do roku 2013, dokonywania czynności prawnych i finansowych dotyczących projektu, reprezentowania wnioskodawcy projektu, podejmowania decyzji związanych z realizacją projektu, rozliczania projektu, udzielania dalszego pełnomocnictwa w zakresie pkt 1–6 na czas swojej nieobecności w pracy.

 

63

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

22.06.2009

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na wykonanie przebudowy pomieszczenia handlowego wraz z dociepleniem części budynku przy Al. Monte Cassino 2 w Koszalinie do kwoty 180.479,80 zł. brutto.

64.

Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Inspektor

22.06.2009

Upoważnienie do kontrolowania zgodności przebiegu imprez masowych – organizowanych na terenie Miasta Koszalina – z warunkami określonymi w zezwoleniach na ich przeprowadzenie oraz do przerywania imprezy masowej w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu lub na wniosek organów określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

65.

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej

25.06.2009

Pełnomocnictwo do zawierania umów – zleceń z pracownikami Bursy Międzyszkolnej na świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

66.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

1.07.2009

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżąca działalności Zarządu.

67.

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

8.07.2009

Upoważnienie do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków, podpisywania wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków i udostępniania ich wyłącznie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)

68.

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

8.08.2009

Upoważnienia do podpisywania wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, rachunków uproszczonych i faktur VAT za ich wydawanie, poświadczenie ww. wypisów oraz udzielania informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina oraz udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym.

69.

Sekretarz Miasta Koszalina

8. 07..2009

Upoważnienie do podpisywania protokołów z kontroli oraz dokumentów pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.

70.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

8.07.2009

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami), dotyczących pozwoleń na budowę i zgłaszania robót budowlanych, w tym do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

71.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

8.07.2009

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o drogach publicznych, a w szczególności do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, pobierania opłat i kar pieniężnych. 

72.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

8.07.2009

Pełnomocnictwo  do zawierania w imieniu Gminy Miasto Koszalin umów z koszalińskimi spółdzielniami mieszkaniowymi w następującym zakresie: zlecenia, organizowania, przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych robót realizowanych w ramach środków przeznaczonych w budżecie Miasta Koszalina dla Rad Osiedli. 

73.

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie

14.07.2009

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIII/524/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustale4nia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trały zarząd oraz do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina – Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie.

74.

Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Starsi Inspektorzy Straży Miejskiej

20.07.2009

Upoważnienie do kontroli Przewoźnika w zakresie sprawdzania biletów wśród pasażerów oraz liczby pasażerów w szynobusie, kontroli sprzedaży biletów na dworcu PKP w Mielnie Koszalińskim – w godzinach  otwarcia kasy biletowej - w punktach wytypowanych przez Przewoźnika oraz w szynobusie,   kontroli realizacji przez Przewoźnika przyjętej oferty biletowej na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie oraz działań promocyjnych połączenia kolejowego. 

75.

Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

20.07.2009

Upoważnienie do kontroli realizacji przez Przewoźnika przyjętej oferty biletowej na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie oraz działań promocyjnych połączenia kolejowego. 

76.

Kierownik Referatu Kultury i Sportu w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

29.07.2009

Upoważnienie do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie – w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Kultury i Spraw Społecznych 

77.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie  

29.07.2009

Pełnomocnictwo do podpisania ze szkołami i ajentami stołówek szkolnych na okres trwania roku szkolnego 2009-2010 umów na przygotowanie, wydanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku dzieciom szkolnym, którym przyznano tę formę pomocy decyzją administracyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

78.

Sekretarz Miasta Koszalina

31.07.2009

Upoważnienie do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji  zmieniających zezwolenia na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych oraz do wydawania decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

79.

Inspektorzy w Biurze Działalności  Gospodarczej

31.07.2009

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zaświadczeń  o zmianie wpisu, wydawania wypisów z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzania wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, udzielania informacji dotyczących przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

80.

Inspektor w Biurze Działalności Gospodarczej

31.07.2009

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawania wypisów z ewidencji działalności gospodarczej.

81.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

31.07.2009

Upoważnienie do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacja osób niepełnosprawnych – według wzorów stanowiących  załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U.67, poz. 616).

82.

Podinspektor  Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

05.08.2009

Upoważnienie do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

83.

Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

05.08.2009

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeń ro9dzinnych. 

84.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

7.08.2009

Upoważnienie do podpisania z Kołem Koszalińskim Towarzystwa pomocy im. Św. Brata Alberta w Koszalinie – umowy użyczenia (na czas określony – dnia 30 listopada 2009 r.) lokalu użytkowego o powierzchni 161,41 m położonego w budynku pr5zy ul. Mieszka I 16 w Koszalinie. 

85.

Kierownik Referatu Ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

07.08.2009

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenia rejestrów oraz do załatwiania określonych sprawa, wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń i zezwoleń w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.   

86.

Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska

07.08.2009

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenia rejestrów w czasie nieobecności Kierownika Referatu Ochrony Środowiska oraz do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz prowadzenia rejestrów określonych w ustawie o odpadach i o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w czasie nieobecności Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

87.

Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska

07.08.2009

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenia rejestrów oraz do załatwiania określonych sprawa, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz prowadzenia rejestrów w czasie nieobecności Kierownika referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.   

88.

Dyrektor Wydziału Inwestycji

17.08.2009

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane  związanych z realizacją inwestycji i remontów oraz w sprawach wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych.

89.

Kierownik Referatu Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji

17.08.2009

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane  związanych z realizacją inwestycji i remontów oraz w sprawach wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych – upoważnienie obowiązuje wyłącznie podczas nieobecności Dyrektora Wydziału Inwestycji.

90.

Starszy Inspektor Straży Miejskie

17.08.2009

Upoważnienie do podpisywania korespondencji dotyczącej ustawowej działalności Straży Miejskiej – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 z późn. zmianami) – upoważnienie obowiązuje w czasie łącznej nieobecności Komendanta Straży Miejskiej w Koszalinie oraz Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Koszalinie 

91.

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

17.08.2009

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o kulturze fizycznej, Prawo o stowarzyszeniach i rozporządzeniu Ministra Sportu w sprawie ewidencji klubów sportowych oraz do wydawania zaświadczeń o rejestracji stowarzyszeń i klubów sportowych. 

92.

Inspektor w Wydziale Księgowości

17.08.2009

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania postanowień o zarachowaniu wpłat dokonywanych przez podatników na poczet należności głównej i odsetek za zwłokę.

93.

Sekretarz Miasta

18.08.2009

Upoważnienie do dokonywania czynności oraz podejmowania decyzji organizacyjnych związanych ze zmianą – z dniem 01 stycznia 2010 – granic administracyjnych Miasta Koszalina, w zawiązku  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 120, poz. 1000)

94.

Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych 

24.08.2009

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Budynków Mieszkalnych.

95.

Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

24.08.2009

Pełnomocnictwo do dochodzenia wszelkich roszczeń przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi, wynikających z działalności Zarządu.

96.

Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

24.08.2009

Pełnomocnictwo do głosowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin, w drodze indywidualnego zbierania głosów, nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych w sprawach ustalenia wysokości stawek wpłat na fundusz remontowy oraz w sprawach zaciągnięcia kredytów, w ramkach posiadanych przez Zarząd środków finansowych.

97.

Radcy Prawni

25.08.2009

Upoważnienie do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych – w czasie nieobecności koordynatora Zespołu Radców Prawnych.

98.

Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki

26.08.2009

Powierzenie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

99.

Sekretarz Miasta

26.08.2009

Upoważnienie do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych Miasta Koszalina i rozliczania z udzielonych dotacji, w sprawach należących do zakresu działania pełnomocnika ds. Uzależnień.

100.

Młodszy strażnik Straszy Miejskiej

26.08.2009

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w przepisach prawa. 

101.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

31.08.2009

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Budynków Mieszkalnych.

102.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

31.08.2009

Pełnomocnictwo do dochodzenia wszelkich roszczeń przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi, wynikającymi z działalności Zarządu.

103.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

31.08.2009

Pełnomocnictwo do glosowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin, w drodze indywidualnego zbierania głosów, nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych w sprawach ustalenia wysokości stawek wpłat na fundusz  remontowy oraz w sprawach zaciągnięcia kredytów, w ramach posiadanych przez Zarząd środków finansowych. 

104.

Dyrektor Gimnazjum Nr 11

31.08.2009

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczenia nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym, zarządzie – na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIII/524/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków kor5zystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Gimnazjum Nr 11 w określonych sprawach.

105.

Zastępca  Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

31.08.2009

Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Koszalin, w sprawie realizacji projektów w ramach programu sektorowego Comenius Programu „Uczenie się przez całe życie”, w tym do podpisywania wniosków o dofinansowanie projektów, podpisywania umów o dofinansowanie realizacji projektów, ich aneksowania, dalszych działań związanych z realizację projektów i ich rozliczaniem.

106.

Zastępca prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej 

31.08.2009

Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Koszalin, w sprawie realizacji projektu nr PL/09/LLP-LdV/IVT/140555 pn. „Gastrofach” w ramach Programu Leonarda da Vinci, w tym do podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu, jej aneksowania i dalszych działań związanych z realizacją projektu i jego rozliczaniem. 

107.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

04.09.2009

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Usługi sprzątania i utrzymania stanu sanitarno – porządkowego w częściach wspólnych budynków oraz terenów przyległych, nieruchomości zarządzanych (administrowanych) przez Zarząd Budynków Mieszkalnych” do kwoty 615.512,04 zł. (brutto).

108.

Skarbnik Miasta Koszalina

07.09.2009

Upoważnienie do podpisywania wniosków kierowanych do organów podatkowych w sprawie wydania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

109.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich 

07.09.2009

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o utracie dowodu osobistego dla osób, które utraciły dowód osobisty, wydawania dowodów osobistych, wydawania dowodów osobistych dl dzieci w wieku od 0-13 tego roku życia – po konsultacji z Dyrektorem Wydziału lub Kierownikiem Referatu Dokumentów Tożsamości i Spraw Wojskowych,, wzywania organu gminy, który wydał poprzedni dowód osobisty do nadesłania koperty dowodowej w stosunku do osób, które składają wniosek o wymianę dowodu osobistego lub wydanie nowego dowodu osobistego w miejsce utraconego, przekazywania koperty dowodowej dla organu gminy, który wzywa o nadesłanie koperty dowodowej w związku z wymianą dowodu osobistego lub wydaniem nowego dowodu osobistego w miejsce utraconego, przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, przekazywania wojewodzie w formie elektronicznej informacji dotyczących zmiany danych osobowych zgromadzonych w zbiorach meldunkowych, wysyłania do gmin potwierdzenia odbioru dowodu osobistego przez klienta zameldowanego w innej miejscowości (odcinek B), wysyłania do gmin unieważnienia poprzedniego dowodu osobistego wydanego przez gminę, wysyłania do gmin dowodu osobistego dla osób zameldowanych czasowo poza Miastem Koszalin.    

110.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

08.09.2009

Pełnomocnictwo do podpisania z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie umowy użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 99,99 m w budynku przy ul. Projektantów 1 w Koszalinie na czas określony do 30 września 2011 r.

111.

Kierownik Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki

10.09.2009

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o lokalizacji inwestycji celu publicznego: o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy, o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, nakazującej wstrzymanie użytkowania terenu, nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania, do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach związanych z wykonywaniem zadań administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stwierdzenia samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali, zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.    

112.

Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Urbanistyki

10.09.2009

Upoważnienie -  w czasie nieobecności Kierownika Referatu Urbanistyki - do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o lokalizacji inwestycji celu publicznego: o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy, o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, nakazującej wstrzymanie użytkowania terenu, nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania, do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach związanych z wykonywaniem zadań administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stwierdzenia samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali, zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.      

113.

Straż Miejska w Koszalinie

10.09.2009

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w przepisach.

114.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

14.09.2009 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ul. Łużyckiej w Koszalinie od ul. Lechickiej do ul. Poprzecznej w Koszalinie do kwoty 807 450, 80 zł. (brutto).

115.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej  

15.09.2009 r.

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem w czasie nieobecności Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej. 

116.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

15.09.2009 r.

Powierzenie prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta, załatwianie spraw Miasta oraz wydawanie zarządzeń w sprawach należących do kompetencji pierwszego Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej. 

117.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

18.09.2009 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remont i wzmocnienie wiaduktu w ciągu Al. Monte Cassio w Koszalinie – część północna” do kwoty 5471 000,00 zł. (brutto)

118.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

5.10.2009 r.

Upoważnienie do realizacji projektu: „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina – I etap  odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BoWiD, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2010; Priorytet/działanie: Priorytet 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej/ Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa”, a w szczególności do: przeprowadzenia przetargów na wybór wykonawców zamówień niezbędnych do realizacji projektu, podpisania umów z wykonawcami, nadzoru i rozliczenia robót oraz usług związanych z realizacją projektu, sporządzania sprawozdań z realizacji projektu.  

119.

Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

16.10.2009 r.

Upoważnienie do uzyskiwania, przekazywania i przetwarzania informacji dotyczących sołectw Jamno i Łabusz – zgodnie z zawartym w dniu 14 września 2009 r. „Trójstronnym porozumieniem o partnerskiej współpracy i wymianie informacji” pomiędzy Prezydentem Miasta Koszalina, Starostą Koszalińskim i Wójtem Gminy Będzino.

120.

Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 

16.10.2009 r.

Upoważnienie do kontrasygnowania czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania pieniężnych,  dokonywanych w imieniu Miasta Koszalina w zakresie powstających zobowiązań pieniężnych w ramach projektu „Koszaliński Program Integracji Społecznej:  „START”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII PO KL, Podziałanie 7.1.1 i 7.1.2)

121.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

26.10.2009 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Koszalina w okresie od 1 listopada 2009 r. do 31 marca 2010 r.” do kwoty 1.951.897,99 zł. 

122.

Inspektor w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

28.10.2009 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia oględzin nieruchomości i rzeczy ruchomych, na które może być lub jest nałożony decyzją Prezydenta Miasta Koszalina obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. 

123.

Inspektorzy w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

28.10.2009 r.

Upoważnienie do reprezentowania Prezydenta Miasta Koszalina w kontaktach z przedstawicielami wojsk wojskowych i sojuszniczych przebywających na terenie Miasta Koszalina oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych, niezbędnymi do prawidłowego wywiązania się Rzeczypospolitej Polskiej z przejętych zobowiązań międzynarodowych. 

124.

Kierownik Biura Działalności Gospodarczej 

28.10.2009 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i  zaświadczeń w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, a także wydawania wypisów z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzania wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz  udzielania informacji dotyczących przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze działalności gospodarczej. 

125.

Przedstawiciele Spółki VCOP Spółka z. o.o.

05.11.2009 r.

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin do komunalnych osób prawnych o wyrażenie zgody na dokonanie przyłączy energetycznych w ramach wykonania: Koncepcji monitoringu wizyjnego miasta Koszalina wraz z programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) w ramach realizacji zadania „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e- Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”

126.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej 

06.11.2009 r.

Upoważnienie do podpisania w imieniu Gminy Miasto Koszalin umowy o dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa hali widowiskowo sportowej w Koszalinie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, działającym w imieniu  i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki.

127.

Dyrektor  Zarządu Budynków Mieszkalnych

16.11.2009 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na wykonywanie robot remontowych w pustostanach lokali i budynków zarządzanych (administrowanych) przez Zarząd budynków Mieszkalnych – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 1,2,4,5: w branży ogólnobudowlanej w zakresie robót: blacharskich, murarsko – tynkarsko – malarskich, stolarskich, szklarskich, ślusarstwa ogólnego; w branży instalacyjnej, sanitarnej w zakresie instalacji: wewnętrznej wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody; w branży elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej do kwoty 1.070.000,00 zł. (brutto)

128.

Przedstawiciele Spółki VCOP Spółka z. o.o.

17.11.2009 r.

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin do osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w sprawach związanych z uzyskaniem materiałów i uzgodnień niezbędnych do wykonania opracowania pn: Koncepcja monitoringu wizyjnego wizyjnego miasta Koszalina wraz z programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) w ramach realizacji zadania „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e- Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”

129.

Sekretarz Miasta

20.112009 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw związanych z realizacją projektu unijnego „Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, a w szczególności do podpisywania wniosków wraz z załącznikami, realizacji zadania i rozliczania projektu, podpisywania wszelkiej korespondencji, potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

130.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

27.11.2009 r.

Upoważnienie do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji zmieniających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie nieobecności Sekretarza Miasta Koszalina.

131.

Dyrektor Zespołu Szkól Nr 12 w Koszalinie

30.11.2009 r.

Pełnomocnictwo do nieodpłatnego przekazania Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie urządzeń wymiennikowi położonej w budynku Szkoły, do podpisania zobowiązania na dostawę energii cieplnej z Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie, wynikającej z zamówionej mocy cieplnej dla obiektu Zespołu Szkół Nr 12 przez okres 10 lat od podpisania umowy. 

132.

Zastępca Prezydenta ds. Polityki Przestrzennej

7.12.2009 r.

Powierzenie Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Przestrzennej prowadzenia spraw oraz wydawania zarządzeń w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto Koszalin prawa własności działek wydzielonych pod drogi publiczne bądź z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek wydzielonych pod drogi publiczne.

133.

Przedstawiciele firmy Geomar S.A

10.12.2009 r.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora tj. Gminy Miasto Koszalin w sprawach związanych z uzyskaniem materiałów i uzgodnień niezbędnych przy opracowaniu dokumentacji technicznej związanej z budową Miejskiej Sieci Bezprzewodowego Dostępu do Internetu na terenie Miasta Koszalina w ramach realizacji zadania „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”. 

134.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

23.12.2009 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy obowiązującej od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. o świadczeniu usług bytowych i opiekuńczych w formie rodzinnego domu pomocy z Rodzinnym Domem Pomocy „OSTOJA” Koszalin, ul. Żytnia 54a do kwoty 91.200,00 zł. brutto.

135.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

23.12.2009 r.

Pełnomocnictwo do przekazywania Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie (drukami PT) kanalizacji deszczowej, jako całości systemu w postaci przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są wody opadowe i roztopowe z terenu Miasta Koszalina.  

136.

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Koszalinie

23.12.2009 r.

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w uchwale Nr XXXIII/524/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd i do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina – Szkoły Podstawowej Nr 18 w Koszalinie w ww. sprawach.

 

 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Urzędu Miejskiego przed sądami powszechnymi w sprawach o ustanowienie kuratora dla osób nieobecnych.

 

Gońcy Urzędu Miejskie0go w Koszalinie

 

Upoważnienie do dostarczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina oraz do wykonywania w imieniu Miasta Koszalina prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółek Miasta.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Upoważnienie do podpisywania  „za zgodność z oryginałem” wszelkich kserokopii dokumentów związanych z realizacją inwestycji.

 

Audytor Wewnętrzny

 

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego

 

Pracownicy Biura Kontroli
i pracownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podlegających kontroli organów Miasta Koszalina.

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:2009-01-20 10:54:53
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2009-01-20 10:55:32
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2009-01-20 10:56:57
Ostatnia zmiana:2010-07-23 12:22:46
Ilość wyświetleń:7957

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij